Menu

Území představuje neupravený štěrkonosný tok Morávky s nepravidelným profilem odkrývajícím předkvarterní podloží, a kde byly vodním tokem vytvořeny skalní prahy a peřeje.

Základní informace

Název: Profil Morávky
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Staré Město u Frýdku‑Místku, Frýdek, Dobrá u Frýdku‑Místku
Výměra: 49,64 ha
Nadmořská výška: 298 – 319 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru ve Frýdku‑Místku, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "PROFIL MORÁVKY", ze dne 27. 2. 1990


Předmět ochrany

Přírodní památka Profil Morávky byla vyhlášena "k ochraně kaňonovitého profilu přirozeného štěrkonosného toku Morávky se skalními prahy a peřejemi a k zachování přílehlých lužních porostů a štěrkových teras s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů."

Koryto řeky na území přírodní památky, i její opuštěná ramena, je zahloubeno až na výchozy skalního podloží do fluviálních štěrkových akumulací náplavového kužele. Povodněmi v devadesátých letech 20. století bylo koryto v úseku chráněného území značně vymyto a zvětšila se plocha obnaženého skalního podkladu.

Lesy lemující tok zde nejsou lužními lesy v pravém slova smyslu, neboť vodní tok je zahlouben 3 – 7 m oproti říční terase, kde se zachovaly se zbytky věkově a druhově diferencovaných, přírodě blízkých porostů. Většinou však byly lesy přeměny na stejnověké listnaté porosty, ve kterých převládá lípa malolistá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), v příměsi vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), vrba jíva (Salix caprea), olše lepkavá (Alnus glutinosa), dub letní (Quercus robur), javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer platanoides). Zajímavá je populace olše šedé (Alnus incana), která sestupuje podél toku z vyšších vegetačních stupňů, a dnes již mizejícího jilmu vazu (Ulmus laevis).

Na nezarostlých štěrkových náplavech Morávky lze najít vzácné druhy bezobratlých – pavouka (Arctosa cinerea), marši (Tetrix tuerki) a saranče (Sphingonotus coerulans). V samotném toku žije kromě běžných druhů ryb pstruhového pásma také ohrožená střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Podél řeky hnízdí v hojném počtu pisík obecný (Actitis hypoleucos).

Plán péče o Přírodní památku Profil Morávky na období 2020-2029 včetně příloh je ke stažení v souvisejících dokumentech (viz níže).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.