Půjčka LIBERTY
Menu

Pestré suchomilné i vlhkomilné louky na úbočí Kamenné hůrky, členěné remízy na kamenitých mezích, kde rostou ohrožené a mizející druhy rostlin, zejména lilie cibulkonosná – (Lilium bulbiferum).

Základní informace

Název: Pustá Rudná
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Andělská Hora ve Slezsku
Výměra: 1,92 ha
Nadmořská výška: 703 – 734 m
Vyhlášeno: Vyhláškou Okresního národního výboru v Bruntále, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "Pustá Rudná", ze dne 25. 10. 1989
Aktuální vyhlašovací předpis: Nařízení Okresního úřadu Bruntál č. 3/1997, o vyhlášení přírodní rezervace Pustá Rudná, ze dne 15. 3. 1997


Předmět ochrany

Dle Nařízení Okresního úřadu Bruntál č. 3/1997 je "posláním přírodní rezervace Pustá Rudná ochrana ohrožených a mizejících druhů rostlin / zejména lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum)."

V přírodní rezervaci se nachází čtyři typy biocenóz. Sušší mezofilní louky v horních částech severozápadního svahu patří do svazu Arrhenatherion, louky na svahových deluviích do svazů Polygono-TrisetionCalthion. Třetím typem vegetace jsou porosty autochtonních dřevin na kamenitých mezích a čtvrtým z náletu vzniklý výběžek smrčiny na prudkém severním svahu.

Populace lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum), která patří mezi silně ohrožené druhy, je v současnosti vázána především na okraje dřevinami zarostlých mezí. Na nepravidelně kosených okrajích luk lze nalézt i kriticky ohroženou pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea) a ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Na zarostlých kamenicích rostou bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), topol osika (Populus tremula) a vrba jíva (Salix caprea), místy hloh obecný (Crataegus laevigata) a růže šípková (Rosa canina), ojediněle lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a růže převislá (Rosa pendulina). V bylinném podrostu se vyskytují charakteristické druhy bučin, např. bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata).

Podklady k projednání plánu péče na aktuální období

V souvisejících dokumentech najdete návrh Plánu péče o přírodní rezervaci Pustá Rudná na období 2022–2031, včetně přílohy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.