Menu

Zbytky přirozených starých porostů květnatých bučin s původním jesenickým modřínem.

Základní informace

Název: Radim
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Krasov
Výměra: 19,25 ha
Nadmořská výška: 422 – 556 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky o zřízení státní přírodní rezerace "Radim", ze dne 29. 10. 1969


Předmět ochrany

Dle výnosu Ministerstva kultury České socialistické republiky byla přírodní rezervace Radim vyhlášena "k ochraně zbytku jedlobučiny s autochtonním jesenickým modřínem na suti."

Rezervace uchovává zbytky přirozených květnatých bučin (asociace Dentario enneaphylli-Fagetum) s původním jesenickým modřínem (Larix decidua subsp. polonica).

V podrostu květnatých bučin rostou typické druhy, jako je např. svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), pšeníčko rozkladité (Milium effusum) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata).

Vzhledem k nadmořské výšce a kontaktu s dubohabřinami na protějších svazích se objevují současně také druhy horských bučin, např. věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum). Hojné jsou také druhy níže navazujících dubohabřin svazu Carpinion a kyselých bučin svazu Luzulo-Fagion, např. jaterník podléška (Hepatica nobilis), zvonek broskvoňolistý (Campanula persicifolia), konvalinka vonná (Convallaria majalis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), bika bělavá (Luzula luzuloides), lipnice hajní (Poa nemoralis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), mateřka trojžilná (Moehringia trinervia) aj.

Zajímavostí keřového patra je výskyt obou druhů našich zimolezů – zimolezu černého (Lonicera nigra) a zimolezu obecného (Lonicera xylosteum).

Podklady k projednání plánu péče na aktuální období

V souvisejících dokumentech najdete návrh Plánu péče o Přírodní rezervaci Radim na období 2022-2030, včetně přílohy.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.