Menu

Dne 20. 6. 2013 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v souladu § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky dva návrhy zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Předmětem prvního z předkládaných návrhů zákonů (viz zákonodárná iniciativa č. 1/2013) je změnit poměr výnosů z poplatků za znečišťování ovzduší ve prospěch krajů. Navrhovaná změna zákona o ochraně ovzduší spočívá zejména v úpravě § 15 odst. 14 zákona o ochraně ovzduší tak, že od roku 2014 by bylo 90 % výnosů z poplatků příjmem kraje, na jehož území se stacionární zdroj nachází, a 10 % příjmem státního rozpočtu.

Předmětem druhého z předkládaných návrhů zákonů (viz zákonodárná iniciativa č. 2/2013) je umožnit kontrolu tzv. lokálních topenišť. Navrhovaná změna zákona o ochraně ovzduší spočívá zejména ve zrušení § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší (výjimka pro zdroje v obydlí) a s tím související úpravě § 23 zákona o ochraně ovzduší (doplnění přestupku fyzických osob za neumožnění vstupu do obydlí), a úpravě § 25 (přečíslování s ohledem na zrušení § 17 odst. 2).

Dne 16. 12. 2009 rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v souladu s § 35 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o předložení návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Zákonodárná iniciativa kraje ve vztahu k malým stacionárním zdrojům v obydlí

Principem je nastavit stejné podmínky pro všechny malé stacionární zdroje znečišťování ovzduší (bez současných výjimek)

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.