Menu

Činnosti odboru právního a organizačního

Oddělení právní

 • vymáhá pohledávky vzniklé správní činností úřadu,
 • vede evidenci pohledávek vzniklých správní činností úřadu a na základě plné moci zastupuje kraj v soudních sporech týkajících se těchto pohledávek či rozhoduje podle správního řádu spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, je‑li smluvní stranou obec nebo svazek obcí,
 • poskytuje jednotlivým odborům metodickou a odbornou pomoc při uzavírání smluv,
 • zajišťuje zveřejňování smluv a jejich dodatků na webových stránkách kraje,
 • vede evidenci plných mocí a pověření k zastupování kraje a úřadu.

Oddělení legislativní a organizační

 • rozhoduje v řízeních o stížnosti na postup orgánů obcí při vyřizování žádosti o poskytnutí informace a odvolacích řízeních týkajících se samostatné působnosti obcí podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • zabezpečuje agendu veřejnoprávních smluv uzavíraných obcemi (např. uděluje souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, kterou dochází k převodu výkonu přenesené působnosti z jedné obce na druhou nebo na základě které dojde k plnění úkolů obecní policie v jiné obci, než ve které byla zřízena),
 • vykonává dozor v oblasti nařízení obcí,
 • rozhoduje o odvoláních proti platebním výměrům vydaným podle zákona o místních poplatcích,
 • zabezpečuje činnost zastupitelstva, rady, výborůkomisí,
 • připravuje návrhy za účelem realizace pravomoci zastupitelstva podat návrh na vydání zákona Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky,
 • plní další úkoly ve vztahu k vnitřním předpisům krajského úřadu, předpisům orgánů kraje, právním předpisům kraje a právním předpisům předložených kraji v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 917 kB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.