Menu

Činnosti odboru zdravotnictví

Oddělení zdravotní správy

 • řídí a kontroluje výkon státní správy na úseku zdravotní péče,
 • rozhoduje o udělení, pozastavení, změně, zrušení nebo zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
 • zabezpečuje převzetí a zajištění zdravotnické dokumentace při zániku nebo zrušení poskytovatele zdravotních služeb, předání zdravotnické dokumentace na žádost pacienta nově zvolenému poskytovateli,
 • prošetřuje a vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb,
 • přezkoumává lékařské posudky ke zdravotní způsobilosti k práci, v souvislosti s nemocí z povolání, a to po předchozím přezkoumání podaného návrhu posuzovanou osobou k poskytovateli zdravotních služeb, který lékařský posudek vystavil,
 • vyhlašuje výběrová řízení před uzavřením smluv o poskytování hrazených zdravotních služeb mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb,
 • odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,
 • zajišťuje plnění úkolů v oblasti krizového řízení na úseku zdravotnictví.

Oddělení řízení organizaci a zdravotní péče

 • metodicky řídí zdravotnická zařízení zřízená nebo založená krajem,
 • ve spolupráci s odborem financí zajišťuje plynulé financování zdravotnických zařízení kraje,
 • zajišťuje zpracování údajů z oblasti hospodaření a financování zdravotnických zařízení, provádí věcnou kontrolu údajů účetních závěrek zdravotnických zařízení kraje, připravuje podklady pro finanční vypořádání,
 • zabezpečuje úkoly při vytváření návrhů koncepcí rozvoje zdravotní péče v kraji a plní úkoly při jejich realizaci,
 • participuje na využívání programů Evropské unie v oblasti zdravotnictví a poskytuje na tomto úseku konzultace a odbornou pomoc krajským zdravotnickým zařízením,
 • spolupracuje při přípravě a realizaci investičních akcí v oblasti zdravotnictví,
 • zpracovává žádosti o dotace v oblasti zdravotnictví a předkládá je orgánům kraje k rozhodnutí,
 • připravuje podklady pro zpracování rozpočtu kraje a rozpočtového výhledu,
 • odpovídá za zajištění provozu zdravotnické záchranné služby,
 • zabezpečuje výběrová řízení na funkce ředitelů zdravotnických zařízení zřizovaných krajem,
 • podílí se na reformě psychiatrické péče.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.