Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 5/2018
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Právník/čka - oddělení silničního hospodářství (Funkční náplň:)
(Odbor dopravy a chytrého regionu)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti, při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství, podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.

Platové zařazení: 12. platová třída (22 160,00 Kč - 33 300,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě, možnost Home office

Charakteristika vykonávané práce: vykonává komplexní právní činností na úseku silničního hospodářství včetně zastupování veřejných zájmů v soudních sporech, zajišťuje nápravu nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně včetně pověřování podřízených správních úřadů projednáním a rozhodováním v rozsahu vykonávané činnosti a v mezích Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností Moravskoslezského kraje řešení petic a stížností Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ Mag. – zaměření právo
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), praxe v oblasti práva nebo veřejné správy. Systematičnost, zodpovědnost, důslednost, kultivované vystupování. Znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících předpisů. Znalost práce s GINIS a zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou. Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici (doložení pracovního posudku je nepovinné). Pracovní pozice je vhodná také pro handicapované.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu krajského úřadu do 20. 2. 2018 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne: 5. 2. 2018

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 210, tel.: 595 622 625 lucie.duzikova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup