Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení pracovních míst:

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Ředitel krajského úřadu vyhlašuje
výběrové řízení č. 69/2018
na obsazení pracovního místa

Druh práce: Referent/ka pro kulturu a projekty (Funkční náplň:)
(Odbor kultury a památkové péče)

Počet obsazovaných míst: 1

Zařazení: Úředník

Platové zařazení: 11. platová třída (21 480 Kč - 32 290 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě

Charakteristika vykonávané práce: Provádí posuzovací, konzultační a poradenské činnosti, poskytování metodické pomoci v oblasti řízení projektů a programů pro potřeby kraje. Tvoří akční/marketingový plán KPP. Tvoří jednotný kulturní informační systém (např. web, FB). Zajišťuje agendu správy dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků v oblasti kultury. Kontroluje čerpání a užití dotací nebo jiných účelově vázaných prostředků v oblasti kultury. Připravuje návrhy na podporu aktivit v oblasti kultury. Organizuje významné kulturně společenské akce v gesci KPP. Koordinuje mediální a marketingové aktivity ve vztahu ke kulturnímu dění v kraji. Vytváří návrhy programů na podporu kultury v kraji. Podrobný popis naleznete ve funkční náplni.

Požadované vzdělání: VŠ – ekonomické, humanitní, technické při prokázání praxe min. 2 let v ekonomické oblasti

Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet), dobré organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce; flexibilita, iniciativa, odpovědnost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu. Znalost anglického jazyka na úrovni B1. Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe v oblasti kultury, organizování kulturní a společenské činnosti výhodou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) přihláška.

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody. Doba neurčitá.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis.

Pracovní pozice je vhodná také pro osoby se zdravotním postižením.

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu krajského úřadu do 27. 12. 2018 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.

V Ostravě dne: 28. 11. 2018

Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Ing. Tomáš Kotyza v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Ing. Lucie Dužíková, B 210, tel.: 595 622 625 lucie.duzikova@msk.cz


Mohlo by vás zajímat?

frame-scrollup