Půjčka LIBERTY
Menu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje je jedním z orgánů sociálně-právní ochrany dětí, zkráceně také OSPOD, které navzájem spolupracují.

OSPOD se zaměřují na ochranu práv a zájmů dětí do 18 let. Vykonávají mnoho činností od preventivních aktivit, přes sociální práci s rodinou dítěte a podle věku také se samotným dítětem tak, aby dítě mohlo zůstat ve své rodině. Pokud to není možné, hledají dítěti náhradní prostředí, kde může vyrůstat. Sociálně-právní ochrana dětí se zaměřuje na děti rodičů, kteří zemřeli, nebo o děti řádně nepečují, dále také na děti, které nežijí ve své vlastní rodině, děti, které se staly obětí trestného činu, ale také děti, které jsou ohroženy závislostí, požívají alkohol nebo spáchaly trestný čin.

Pokud potřebujete pomoc a poradenství v oblasti péče o dítě, nebo jste se vy nebo vaše dítě dostali do situace, která ohrožuje dítě, obraťte se nejdříve na OSPOD obce s rozšířenou působností podle vašeho bydliště.

Role krajského úřadu:

OSPOD se při své činnosti řídí také standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Standardy zajišťují minimální úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Nejdůležitější informace týkající se standardů kvality krajského úřadu můžete získat v letáku, který jsme zpracovali. Plné znění zpracovaných dokumentů je k nahlédnutí na odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany.

Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se řídíme platnými právními předpisy, zejm. zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vyhláškou č. 473/2012 Sb., Úmluvou o právech dítěte, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a dalšími.

Více informací získáte od pracovníků krajského úřadu:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.