Menu

Pozůstatek původních podmáčených dubových bučin v lokalitě zvané Komora, doklad vývoje lesních ekosystémů v Ostravské pánvi a Hlučínské pahorkatině.

cerny les ofmapa 3.jpg

Základní identifikační údaje

Název: Černý les u Šilhéřovic II.
Kategorie ochrany: Přírodní rezervace
Katastrální území: Šilheřovice
Výměra: 7,8023 ha
Nadmořská výška: 228–251 m
Vyhlášeno: Výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky, čj. 14.476/69-II/2, ze dne 2. 2. 1970, o zřízení státní přírodní rezervace "Černý les u Šilhéřovic II"


Předmět ochrany

Výnosem Ministerstva kultury byla přírodní rezervace zřizena "k ochraně jedinečného dokladu stavu dřívějších porostů v Oderské nížině."

Třípatrové porosty asociace Carici-Quercetum tvoří buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), doplňuje je bříza bělokorá (Betula pendula) a ojediněle jedle bělokorá (Abies alba). V bylinném patře rostou některé regionálně ohrožené druhy vyšších rostlin, např. ostřice chlupatá (Carex pilosa) a brčál menší (Vinca minor). 250 let starý pralesovitý porost je zvlášť příhodným stanovištěm pro vyšší houby vázané na různé fáze odumírání a rozkladu dřevní hmoty. Mezi význačné druhy patří mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea), závojenka dvoubarvá (Entoloma dichroum), závojenka buková (Entoloma placidum), houžovec medvědí (Lentinellus ursinus), bedlovnice zlatá (Phaeolepiota aurea), kukmák vláknitopochvatý (Volvariella villosovolva), hvězdovka smrková (Geastrum quadrifidum).

cerny les obrazek 3.jpg

Tlející dřevo a stromové houby jsou biotopem neobvykle pestré entomofauny, na niž v potravním řetězci navazují netopýři. K nejcennějším patří netopýr stromový (Nyctalus leisleri), dále netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr černý (Barbastella barbastellus). Všechny tyto druhy patří mezi silně ohrožené. Zajímavý je taky výskyt netopýra Brandtova (Myotis brandtii), zařazeného mezi druhy ohrožené. Celkem bylo pozorováno 10 druhů netopýrů a z chiropterologického hlediska se jedná o lokalitu středoevropského významu.

Z ptáků vedle běžných druhů v porostech hnízdí hýl rudý (Carpodacus erythrinus) a na okraji rezervace čáp černý (Ciconia nigra).

Podklady k projednání plánu péče na aktuální období

V souvisejících dokumentech najdete návrh Plánu péče o přírodní rezervaci Černý les u Šilhéřovic II. na období 2022-2031, včetně přílohy M0 (základní mapa).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.