Menu

Zámecký park se starými solitérními listnatými stromy, obehnaný kamennou zdí bez přirozených rostlinných společenstev. Významná lokalita výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

Základní identifikační údaje

Název: Paskov
Kategorie ochrany: Přírodní památka
Katastrální území: Paskov
Výměra: 16,8614 ha
Nadmořská výška: 255–257 m n. m.
Vyhlášeno: Nařízením Moravskoslezského kraje č. 11/2013 ze dne 4. 6. 2013, o zřízení přírodní památky Paskov a jejího ochranného pásma, a o stanovení jejích bližších ochranných podmínek


Předmět ochrany

Předmětem ochrany přírodní památky je podle vyhlašovacícho předpisu páchník hnědý (Osmoderma barnabita).

Lokalita je tvořena starým zámeckým parkem. Zámecký park byl založen ve 2. polovině 17. století. Park se skládá ze dvou nestejně velkých částí přírodně krajinářského charakteru. Severní část, na jejímž okraji se nachází budova zámku, obsahuje nejcennější druhy dřevin a sochařskou výzdobu. Vzdálenější jižní část tvoří centrální travnatá plocha s okrajovým pláštěm dřevin.

V osluněných dutinách listnatých stromů, rostoucích v rozvolněných porostech nebo v alejích, nachází útočiště silně ohrožený páchník hnědý. Tento brouk z čeledi Scarabaeidae je prioritním druhem evropské soustavy Natura 2000 a předmětem ochrany přírodní památky Paskov, která je zároveň evropsky významnou lokalitou. Je to robustní nápadný brouk o velikosti 24–30 mm, jehož larvy vydávají charakteristický zápach starých vyčiněných kůží. V trouchu starých dutin žije mnoho dalších bezobratlých, a tak spolu s páchníkem hnědým, tzv. „deštníkovým druhem“, je chráněna řada vzácných živočichů, žijících skrytým a nenápadným způsobem.

V současnosti nejvýznamnější segment z hlediska výskytu páchníka hnědého v zámeckém parku Paskov je jeho severní část se solitérními dřevinami a udržovaným travním porostem.

Pro ochranu páchníka hnědého je nezbytné zachovat stojící dutinové stromy a jejich torza. Pokud je nutný ořez či skácení z bezpečnostních důvodů, je nutné části stromů, osídlené páchníkem, ponechat jednu až tři sezóny na místě, aby populace mohla osídlit jinou dutinu. Aktivní ochranou je výsadba solitér, alejí a skupin stromů, do kterých budou moci populace páchníka hnědého přesídlit ze stromů starých a dožívajících.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.