Menu

Činnosti odboru školství, mládeže a sportu

Oddělení správy škol

 • zabezpečuje agendy zřizovatele ve vztahu k ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem a ke školským radám,
 • zajišťuje vedení veřejné databáze škol a školských zařízení, zpřístupňuje informace o možnostech vzdělávání, pomáhá s dohledáním zaniklých organizací, podílí se na vedení databáze volných pracovních míst ve školách a školských zařízeních na území MSK a inzerce uchazečů o místo v nich,
 • zajištuje agendy vyplývající z právních předpisů v oblasti školství (školský rejstřík, sběr statistických dat, zápisové lístky, zveřejnění volných míst po přijímacím řízení ve středních školách, uznání zahraničního vzdělání, přezkumy maturitní zkoušky, odvolání proti rozhodnutí ředitelů škol a další),
 • provádí zabezpečení akcí souvisejících se slavnostním setkáním pedagogických pracovníků s představiteli kraje jako například Den učitelů či ukončení funkce ředitelů škol a školských zařízení,
 • poskytuje metodickou pomoc na úseku školství, konzultace v oblasti pracovněprávních vztahů a poradenskou pomoc v oblasti obecního školství, účastní se konkurzních řízení na funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo svazkem obcí v souladu s příslušnou vyhláškou MŠMT,
 • podává návrhy České školní inspekci na provedení inspekční činnosti.

Oddělení rozvoje vzdělávání

Oddělení mládeže a sportu

 • spolupracuje na tvorbě strategických a koncepčních dokumentů v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže, sportu ve školách a školských zařízeních,
 • koordinuje organizování soutěží vyhlašovaných krajem,
 • zajišťuje úkoly v oblasti sportu, včetně sportu zdravotně postižených a odpovídá za realizaci soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT.

Oddělení přímých nákladů

 • navrhuje příspěvek školám a školským zařízením zřizovaným krajem na další neinvestiční výdaje jinak hrazené ze státního rozpočtu,
 • metodicky řídí, organizuje a usměrňuje hospodaření s prostředky státního rozpočtu na školství,
 • provádí rozbory a ekonomické vyhodnocování návrhů na zřizování, slučování a zrušování škol a školských zařízení včetně návrhů na změny kapacit škol a školských zařízení,
 • provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti školství.

Oddělení financování škol

 • zabezpečuje ve spolupráci s odborem financí plynulé financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem,
 • určeným způsobem provádí věcnou kontrolu výkazů rozborů plnění výsledku hospodaření škol a školských zařízení,
 • připravuje návrhy opatření na základě výsledků kontrol provedených úřadem,
 • zpracovává zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných školám a školským zařízením zřizovaných krajem podle společných pokynů stanovených Ministerstvem financí a MŠMT včetně kontroly správnosti čerpání účelových finančních prostředků, a výsledky předává odboru financí,
 • uzavírá smlouvy o poskytnutí a zvýšení dotace v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem soukromým školám zařazeným v rejstříku škol a školských zařízení a provádí jejich zúčtování za školní a kalendářní rok,
 • zajišťuje finanční operace na úseku veřejné podpory, sleduje průběžné čerpání těchto prostředků a zajišťuje zúčtování poskytnutých dotací.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 917 kB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.