Menu

Činnosti odboru životního prostředí a zemědělství

Oddělení vodního hospodářství

 • zajišťuje zpracování návrhu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a jeho aktualizace,
 • zpracovává dotace v oblastech, které tomuto oddělení náleží,
 • zabezpečuje činnosti na úseku vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací,
 • obstarává zapisování referenčních údajů do registru územní identifikace, adres a nemovitostí o vodních dílech.

Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence

Oddělení ochrany přírody a zemědělství

 • zpracovává ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti,
 • zabezpečuje péči o přírodní parky, přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranná pásma,
 • zpracovává, koordinuje a aktualizuje krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty vycházející ze Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice,
 • zajišťuje poskytování dotací v oblastech, které toto oddělení zabezpečuje.
 • vykonává úkoly na úseku ochrany přírody a krajiny, na úseku obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin a na úseku ochrany zemědělského půdního fondu či nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

Oddělení odpadového hospodářství

Oddělení hodnocení vlivů na životní prostředí a lesního hospodářství

 • zajišťuje výkon práv a povinností dotčeného územního samosprávného celku při posuzování záměrů (staveb, činností a technologií) a koncepcí (včetně územních plánů),
 • zajišťuje vydávání koordinovaných závazných stanovisek apod.,
 • věnuje se úkolům na úseku posuzování vlivů na životní prostředí, ochrany nerostného bohatství, hornické činnosti, geologie, lesního hospodářství, myslivostirybářství.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.