Menu

Činnosti odboru sociálních věcí

Oddělení sociálních služeb a komunitních činností

 • zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na území kraje,
 • koordinuje a spoluvytváří preventivní programy a aktivity zaměřené na sociální služby s cílem předcházet vzniku nepříznivých životních situací osob,
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
 • ve spolupráci s obcemi na území kraje zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a informuje je o výsledcích zjištěných v procesu plánování,
 • sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,
 • připravuje vlastní rozvojové projekty kraje na úseku sociálních služeb k realizaci a podílí se na jejich realizaci,
 • šetří stížnosti na činnost příspěvkových organizací zřízených krajem za účelem zajištění sociálních služeb,
 • zabezpečuje úkoly na úseku protidrogové prevence, prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů,
 • koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby,
 • zajišťuje výkon funkce koordinátora pro romské záležitosti nebo vykonává sociální práci vůči osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženy sociálním vyloučením, anebo se v tomto stavu nachází,
 • zpracovává strategické dokumenty v oblasti sociálních služeb.

Oddělení sociální ochrany

Oddělení správy příspěvkových organizací a rozpočtu

 • zabezpečuje plynulé financování příspěvkových organizací zřízených krajem v oblasti sociální
 • určeným způsobem provádí věcnou kontrolu hospodaření příspěvkových organizací zřízených krajem v oblasti sociální,
 • zabezpečuje výběrová řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací zřízených krajem a vede personální agendu ředitelů příspěvkových organizací,
 • šetří stížnosti týkající se ekonomické, provozní a personální činnosti příspěvkových organizací zřízených krajem v oblasti sociální, 
 • zabezpečuje úkoly spojené se správou Fondu sociálních služeb,
 • zabezpečuje účelné poskytování individuálních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v sociální oblasti.

Oddělení plánování a správy sítě sociálních služeb

 • připravuje podklady pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu Evropských strukturálních fondů poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zařazení v krajské síti sociálních služeb,
 • zpracovává a předkládá orgánům kraje návrhy na pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu a uzavření smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon,
 • ve spolupráci s obcemi zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území kraje a informuje je o výsledcích zjištěných v procesu plánování, 
 • sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,
 • vydává stanoviska pro účely projektům týkající se sociálních služeb, financovaných z externích zdrojů (např. dotace ministerstev, rozpočet Evropských strukturálních fondů) o souladu těchto projektů se strategiemi a koncepcemi kraje,
 • rozhoduje o registraci poskytovatelů sociálních služeb a provádí kontrolu dodržování registračních podmínek u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb,
 • spravuje krajskou síť sociálních služeb a provádí kontrolu poskytovatelů sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb,
 • připravuje podklady pro určení krajské sítě sociálních služeb k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území kraje. 

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 917 kB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.