Menu

Činnosti odboru sociálních věcí

Oddělení rozvoje sociálních služeb

 • zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na území kraje,
 • koordinuje a spoluvytváří preventivní programy a aktivity zaměřené na sociální služby s cílem předcházet vzniku nepříznivých životních situací osob,
 • zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
 • ve spolupráci s obcemi na území kraje zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a informuje je o výsledcích zjištěných v procesu plánování,
 • sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,
 • připravuje vlastní rozvojové projekty kraje na úseku sociálních služeb k realizaci a podílí se na jejich realizaci,
 • šetří stížnosti na činnost příspěvkových organizací zřízených krajem za účelem zajištění sociálních služeb,
 • zabezpečuje úkoly na úseku protidrogové prevence, prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů,
 • koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby,
 • zajišťuje výkon funkce koordinátora pro romské záležitosti nebo vykonává sociální práci vůči osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, jsou ohroženy sociálním vyloučením, anebo se v tomto stavu nachází.
 • zpracovává strategické dokumenty v oblasti sociálních služeb.

Oddělení sociální ochrany

Oddělení ekonomické

 • zabezpečuje ve spolupráci s odborem financí plynulé financování sociální oblasti v kraji prostřednictvím dotačních programů z rozpočtu Moravskoslezského kraje, administruje dotační programy a kontroluje vyúčtování těchto poskytnutých finančních prostředků,
 • zabezpečuje plynulé financování příspěvkových organizací zřízených krajem v oblasti sociální a provádí věcnou kontrolu hospodaření těchto organizací,
 • zabezpečuje výběrová řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů příspěvkových organizací zřízených krajem,
 • šetří stížnosti týkající se činnosti příspěvkových organizací zřízených krajem za účelem zajištění sociálních služeb a služeb pro rodiny s dětmi v oblasti ekonomické, provozní a personální, a také zabezpečuje úkoly spojené se správou Fondu sociálních služeb.

Oddělení správy sítě sociálních služeb

 • připravuje podklady pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu Evropských strukturálních fondů poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zařazení v krajské síti sociálních služeb,
 • zpracovává a předkládá orgánům kraje návrhy na pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu a uzavření smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon,
 • vydává stanoviska pro účely projektových výzev pro služby zařazené v krajské síti sociálních služeb,
 • rozhoduje o registraci poskytovatelů sociálních služeb a provádí kontrolu dodržování registračních podmínek u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb,
 • spravuje krajskou síť sociálních služeb a provádí kontrolu poskytovatelů sociálních služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb,
 • zajišťuje činnost Informačního systému sociálních služeb.

Toto je jen základní výčet úkolů odboru, podrobnější informace obsahuje náš Organizační řád (formát pdf, velikost 2 MB).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.