Menu

Materiály ze zasedání zastupitelstva

konaného dne 2. 2. 2016 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


2/2 – Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


2/3 – Volba návrhové komise
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


2/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Návrh na zvolení přísedícího Krajského soudu v Ostravě, informace o volbě přísedících v roce 2016 a oznámení o vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

4/1 – Informace o vyřízení podnětu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 17. zasedání zastupitelstva kraje, konaném dne 17. 12. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/2 – Informace o plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 2. 2. 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/3 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/4 – Návrh na poskytnutí dotací a peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2016 v odvětví krizového řízení
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/5 – Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/6 – Návrh na poskytnutí dotace na podporu rozvoje sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/7 – Návrh na darování techniky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/8 – Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na horolezeckou expedici na horu Mount McKinley
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/9 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Slezské univerzitě v Opavě na organizační zajištění a realizaci XIV. ročníku mezinárodní vědecké konference „Hospodářská politika v zemích EU“
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/10 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/479 Ostrava, MÚK Bazaly, etapa I“, poř. č. 13/2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


5. Úsek legislativy

5/1 – Legislativní plán Moravskoslezského kraje ve znění 4. aktualizace
Předkládá: JUDr. Josef Babka, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

6/1 – Stanovisko zřizovatele k udělení čestného názvu organizaci Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/2 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 v oblasti podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže a sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/3 – Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/4 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/5 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/6 – Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/7 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/8 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 v oblasti podpory soutěží a přehlídek
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/9 – Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji v roce 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


7. Úsek zdravotnictví

7/1 – Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizací v odvětví zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


7/2 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

8/1 – Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/2 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané železniční přejezdy
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/3 – Informace o financování souvislých oprav silnic II. a III. třídy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2016 a návrh na převzetí ručitelského závazku za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/4 – Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji drážní dopravou v návaznosti na dosavadní průběh otevírání trhu a řešení výběrových řízení na drážní dopravce v Moravskoslezském kraji v souvislosti s blížícím se koncem dlouhodobých smluv o zajištění veřejných služeb
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/5 – Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/6 – Návrh optimalizace silniční sítě ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/7 – Dotace Povodí Odry, státnímu podniku, na úhradu nákladů spojených s přípravou opatření na ochranu před povodněmi
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/8 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje“ pro rok 2016
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/9 – Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro rok 2015
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/10 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2016/2017
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/11 – Dotace na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/12 – Místní Agenda 21 - vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/13 – Profinancování a kofinancování projektu „Udržitelný Moravskoslezský kraj“
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/14 – Návrh Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016 – 2026 a obecně závazné vyhlášky o vyhlášení závazné části tohoto plánu
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/15 – Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/16 – Návrh na zřízení věcných břemen - služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/17 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

9/1 – Informace o využití finančních prostředků z evropských a jiných fondů v odvětví sociálním za období 2007 - 2015
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/2 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/3 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb a pověření subjektů poskytujících sociální služby poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací, zvýšení závazných ukazatelů a stanovení maximální výše oprávněných provozních nákladů pro rok 2016 v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a návrh postupu při změnách maximální výše oprávněných provozních nákladů
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/5 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/6 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/7 – Návrh na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje Ostravské univerzitě v Ostravě
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/8 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/9 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/10 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/11 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/12 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2016“
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/13 – Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/14 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotace v odvětví kultury z rozpočtu kraje
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/15 – Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v Moravskoslezském kraji v roce 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

10/1 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a uzavření Dohody o spolupráci na projektu „i-AIR REGION“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/2 – Zahájení přípravy projektu přeshraniční spolupráce „Výměna pozitivních zkušeností“ připravovaného do Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/3 – Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014 - 2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/4 – Návrh na poskytnutí individuální neinvestiční dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/5 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/6 – Návrh na zahájení předčasné realizace projektů z oblasti sociální
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/7 – Návrh na poskytnutí dotace Asociaci rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/8 – Návrh na poskytnutí dotací Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Ostravské univerzitě v Ostravě a Slezské univerzitě v Opavě a návrh na provedení změn u příjemců dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/9 – Návrh na předložení žádosti o grant, přijetí zmocnění od partnerských institucí k předložení žádosti o grant do programu ERASMUS+ a změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu „Cooperation in vocational education for European labour market”
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/10 – Profinancování a kofinancování projektu, návrh na uzavření Dohody o spolupráci a zahájení realizace projektu přeshraniční spolupráce „Výměna pozitivních zkušeností“ připravovaného do Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/11 – Návrh na řešení smluvní pokuty uložené obchodní společnosti WISS CZECH, s.r.o., IČ 29305934 při realizaci projektu Nákup hasičské výškové techniky
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

11/1 – Jmenování zástupce do Řídícího výboru zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a změna zástupce Moravskoslezského kraje na Valné hromadě zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/2 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/3 – Návrhy na zřízení věcných břemen - služebností na nemovitém majetku
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/4 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy - návrh daru části pozemku v k. ú. Pudlov do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/5 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury – návrh na odkoupení spoluvlastnického podílu na budově muzea v Českém Těšíně
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/6 – Návrh přímého prodeje pozemků v k. ú. Mošnov společnosti MONOMETAL nástroje s.r.o.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/7 – Návrh prodeje plynárenského zařízení ve Studénce
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/8 – Návrhy na změny v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje, návrhy dodatků zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/9 – Návrh na bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. tříd z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k. ú. Kamenec a k. ú. Staré Oldřůvky
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/10 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrh snížení nejnižšího podání u prodeje areálu ve Vítkově
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/11 – Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Silnice II/464 Mošnov - rekonstrukce (III/4809)
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/12 – Schválení profinancování a kofinancování, zahájení realizace a schválení změny názvu projektů z oblasti kultury
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/13 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/464 Mošnov – rekonstrukce (III/4809)“, poř. č. 17/2016
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/14 – Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku v k. ú. Třinec
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


12. Materiály výborů

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

13. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Celkem materiálů: 84

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.