Menu

Materiály ze zasedání zastupitelstva

konaného dne 2. 6. 2016 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


2/2 – Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


2/3 – Volba návrhové komise
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


2/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/0 – Informace zástupce společnosti Moody´s Investors Service o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje / Předání certifikátu systému managementu kvality na činnost vykonávanou Krajským úřadem MSK prokazující splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 / Potvrzení platnosti certifikátu systému environmentálního managementu a auditu (EMAS) zavedeného na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v souladu s požadavky nařízení EU, respektive dle normy ČSN EN ISO 14001, včetně potvrzení Environmentálního prohlášení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za rok 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


3/1 – Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


3/2 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a oznámení o vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4. Úsek bezpečnosti a krizového řízení, integrovaného záchranného systému, zahraničních vztahů, financí

4/1 – Účetní závěrka Moravskoslezského kraje, IČ 70890692, k rozvahovému dni 31. 12. 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/2 – Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2015
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/3 – Návrh na poskytnutí dotací statutárnímu městu Opava a obci Mořkov a neposkytnutí dotace obcím Stará Ves nad Ondřejnicí a Vřesina
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/4 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace pro obec Otice
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/5 – Návrh na úhradu členského příspěvku Moravskoslezského kraje pro rok 2016 Asociaci krajů České republiky
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/6 – Návrh na neposkytnutí dotace městysu Spálov a statutárnímu městu Ostrava městskému obvodu Pustkovec
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/7 – Informace o vyřízení podnětu vzneseného členem zastupitelstva kraje na 19. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 21. 4. 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/8 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem plnění do 31. 5. 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/9 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/10 – Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací obcím Moravskoslezského kraje na pořízení dopravního automobilu pro jednotky sboru dobrovolných hasičů v roce 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/11 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění soutěže Křížovkářská liga
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/12 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v odvětví Krizového řízení
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/13 – Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/14 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace ČESKÉ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ FEDERACI, o.s. na uspořádání mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě v roce 2016
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


4/15 – Návrh na přistoupení MSK k prohlášení k regionální politice soudržnosti Evropské unie po roce 2020
Předkládá: Miroslav Novák, hejtman kraje


5. Úsek legislativy

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

6. Úsek školství a mládeže, sportu a tělovýchovy

6/1 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje v oblasti podpory talentů
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/2 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků na rok 2016 v oblasti podpory volného času dětí a mládeže
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/3 – Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/4 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/5 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2016
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/6 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu a žádost o změnu časové použitelnosti u projektu podpořeného z dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/7 – Informace o záměru využití kapacit budov škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem ve městě Orlová
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/8 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti podpory sportu
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/9 – Převod části činnosti zabezpečované organizací Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace, na příspěvkovou organizaci obce Osoblaha
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/10 – Převod části činností zabezpečovaných organizací Krajské středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace na příspěvkovou organizaci města Odry
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/11 – Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz s účelovým určením na dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/12 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/13 – Návrh na poskytnutí účelových dotací a zvýšení závazných ukazatelů v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2016/2017
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


6/14 – Otevřený dopis Rady města Orlová
Předkládá: Mgr. Věra Palková, náměstkyně hejtmana kraje


7. Úsek zdravotnictví

7/1 – Navýšení základního kapitálu u obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


7/2 – Žádost Karvinské hornické nemocnice a.s. o poskytnutí účelové dotace na pořízení denzitometru
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


7/3 – Žádost Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, o zajištění kofinancování projektů v rámci výzvy „Zvýšení kvality návazné péče“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


7/4 – Žádost Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, o zajištění kofinancování projektů v rámci výzvy „Zvýšení kvality návazné péče“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


7/5 – Žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace o zajištění kofinancování projektů v rámci výzvy "Zvýšení kvality návazné péče" z Integrovaného regionálního operačního programu
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


7/6 – Žádost Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace o zajištění kofinancování projektů v rámci výzvy "Zvýšení kvality návazné péče" z Integrovaného regionálního operačního programu
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


7/7 – Žádost Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, o zajištění kofinancování projektů v rámci výzvy „Zvýšení kvality návazné péče“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


7/8 – Žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace o zajištění kofinancování projektů v rámci výzvy "Zvýšení kvality návazné péče" z Integrovaného regionálního operačního programu
Předkládá: Ing. Jiří Martinek, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek dopravy, silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství

8/1 – Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Bravantice na zkapacitnění účelové komunikace zóny Bravantice
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/2 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje organizaci Správa železniční dopravní cesty, státní organizace na pořízení a instalaci kamerového systému na vybrané železniční přejezdy
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/3 – Změna společenské smlouvy společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/4 – Zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji drážní dopravou v návaznosti na dosavadní průběh otevírání trhu a v souvislosti s blížícím se koncem dlouhodobých smluv o zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/5 – Návrh dodatku č. 11 a aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 ze dne 20. 12. 2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/6 – Návrh na poskytnutí investiční dotace městu Bílovec na rekonstrukci ulice B. Němcové v Bílovci
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/7 – Informace o aktuálním stavu přípravy staveb nadřazené dopravní infrastruktury ve vazbě na novelu EIA
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/8 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015“
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/9 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2016
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/10 – Dotace okresní organizaci Frýdek – Místek Českého svazu včelařů na podporu včelařských kroužků mládeže
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/11 – Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Petrovice
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/12 – Návrh na prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně okresní organizaci Karviná Českého svazu včelařů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/13 – Návrh na zřízení věcných břemen – služebností k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/14 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/15 – Memorandum o společném postupu při zabezpečení zimní a běžné údržby silnic I. třídy
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


8/16 – Návrh právního zajištění spolufinancování regionální železniční dopravy po roce 2019
Předkládá: Mgr. Daniel Havlík, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek sociálních věcí, kultury, památkové péče

9/1 – Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01332/2016/SOC
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/2 – Návrh na realizaci schváleného postupu dlouhodobé koncepce poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením příspěvkovými organizacemi kraje v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/3 – Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku"
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/4 – Návrh na poskytnutí dotace a navýšení dotace v odvětví kultury
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/5 – Dotace v odvětví kultury - žádosti, dodatky smluv a žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/6 – Dodatek č. 1 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/7 – Návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje do Fondu sociálních služeb
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/8 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/9 – Žádost příjemce neinvestiční dotace organizace Slezská diakonie o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/10 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2016
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/11 – Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016 a úprava maximální výše oprávněných provozních nákladů pro výpočet vyrovnávací platby
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


9/12 – Návrh na neposkytnutí dotace spolku Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR
Předkládá: Ing. RSDr. Svatomír Recman, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek regionálního rozvoje, evropských fondů a operačních programů

10/1 – Návrh na rozdělení projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/2 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Zahájení zadávacího řízení s názvem „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, poř. č. 88/2016
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/3 – Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek, uzavření dohody o spolupráci na projektu „Geopark Megoňky – Šance“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/4 – Návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti zdravotnictví
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/5 – Návrh na zahájení přípravy projektu Rodinná a manželská poradna - Frýdek-Místek
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/6 – Návrh na schválení zahájení přípravy, změnu názvů, profinancování a kofinancování, předložení žádostí o nevratný finanční příspěvek, uzavření dohody o spolupráci a zajištění udržitelnosti projektů v oblastech cestovního ruchu a školství připravovaných do výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/7 – RESOLVE_Dohoda o spolupráci na projektu
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/8 – Návrh na prominutí pohledávky organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/9 – Návrh na zahájení projektu "Foster excellence in the Moravian-Silesian Region"
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/10 – Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování a zajištění udržitelnosti projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/11 – Návrh na poskytnutí účelové dotace obci Horní Bludovice
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/12 – Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Bohušov
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/13 – Návrh na poskytnutí účelových dotací Národnímu strojírenskému klastru, z.s., obci Razová a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/14 – Návrh na poskytnutí dotací statutárnímu městu Opava a městu Bruntál
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/15 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2016“
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/16 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016"
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/17 – Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/18 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě se společností ATEKO, s.r.o. a na úpravy usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1887 ze dne 25. 2. 2016 týkající se Ostravské univerzity v Ostravě
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/19 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace se společností IMCoPharma a.s.
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/20 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/21 – Návrh na vyčlenění ze zásobníku projektů, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti dopravní infrastruktury
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/22 – Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování a uzavření dohody o spolupráci k projektu přeshraniční spolupráce SR - ČR
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/23 – Regionální inovační strategie - aktuální stav
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


10/24 – Návrh na schválení odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/647 Ostrava, ul. Plzeňská od Vodárny po křižovatku se silnicí I/11“, poř. č. 93/2016
Předkládá: Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek investic a majetku, územního plánování, cestovního ruchu

11/1 – Návrh darovat nepotřebný movitý majetek z odvětví sociálních věcí Slezské diakonii
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/2 – Návrh darovat 4 nepotřebné sanitky Městské nemocnici Ostrava
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/3 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2016 v rámci dotačního programu „Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji"
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/4 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Dolní oblasti VÍTKOVICE
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/5 – Návrh na uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při realizaci zakázky "Magazíny Morava a Slezsko" – společného materiálu krajů Moravskoslezského, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/6 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah"
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/7 – Žádost o prominutí povinnosti odvodu a úhrady penále za porušení rozpočtové kázně obce Žabeň
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/8 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2016
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/9 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti podpory cestovního ruchu na projekty Aktualizací POI bodů na stránkách www.severnimorava.travel
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/10 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/11 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Lodní doprava na Slezské Hartě - velkokapacitní loď a provoz"
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/12 – Výkup pozemků pro dokončení přípravy stavby "Přeložka silnice II/461 Opava (jižní obchvat - dokončení)"
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/13 – Návrh darovat movité věci České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/14 – Návrh koupit pozemky v k. ú. Opava-Předměstí pro příspěvkovou organizaci Domov Bílá Opava
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/15 – Návrh na zřízení věcného břemene - služebnosti na nemovitém majetku v k. ú. Kateřinky u Opavy
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/16 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví dopravy - návrh na rozšíření předmětu daru společnosti SŽDC
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/17 – Návrhy na změny v právu hospodaření s nemovitým majetkem kraje v souvislosti s realizací dlouhodobé koncepce poskytování sociálních služeb, návrhy dodatků zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/18 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury - návrh na přijetí daru movitých a nemovitých věcí a zřízení věcného břemene v souvislosti s přípravou projektu MUZEUM Tatra
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/19 – Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava, v souvislosti se stavbou Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/20 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


11/21 – Průmyslová zóna Nošovice – návrh přímého prodeje do vlastnictví společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o.
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje


12. Materiály výborů

12/1 – Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Andreas Hahn, předseda výboru kontrolního


13. Ostatní materiály

Do tohoto úseku nebyl zařazen žádný materiál.

Celkem materiálů: 118

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.