koronaweb
Menu

Materiály ze zasedání zastupitelstva

konaného dne 16. 12. 2021 v 9:00 hodin v prostorách kongresového sálu SAPPHIRE+DIAMANT v hotelu Clarion Congress Hotel

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 - Volba členů návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů vznesených členy zastupitelstva kraje na 5. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 16. 9. 2021
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/2 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/3 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/4 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/5 - Návrh na prodloužení termínu realizace projektu "Památník válečným veteránům" a uzavření dodatku ke smlouvě se statutárním městem Ostrava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/6 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje obci Tichá
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/7 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/8 - Návrh na darování vybraného majetku České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu

5/1 - Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


5/2 - Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


5/3 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 00564/2021/EPCH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


5/4 - Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek kultury a památkové péče

6/1 - Návrh na schválení dodatku ke zřizovací listině příspěvkové organizace v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/2 - Poskytnutí individuálních dotací v odvětví kultury a změny u poskytnutých dotací
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/3 - Návrh na poskytnutí a neposkytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/4 - Finanční podpora na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji na rok 2022
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


7. Úsek dopravy

7/1 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Baška na projekt „Vybudování přechodu pro chodce a úprava navazujícího chodníku“
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/2 - Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (mikrosimulace) se Statutárním městem Opava
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/3 - Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2022 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/4 - Zajištění dopravní obslužnosti na lince S6, tratě 323 na území MSK - 1. Provozní soubor NŘ 323, od 12/2023 do 12/2027 – změna závazku
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/5 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Statutárním městem Opava (Mondelez)
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/6 - Záměr převedení činností útvaru Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava, a.s. pod Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/7 - Bílá kniha 2022 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2021
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/8 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/9 - Návrh na uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/10 - Návrh na uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/11 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Ostravice na projekt „Rekonstrukce Bezručova mostu v Ostravici“
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/12 - Návrh budoucího uspořádání sítě pozemních komunikací
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/2 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/3 - Žádost Fakultní nemocnice Ostrava o poskytnutí dotace na pořízení systému ECMO přístroje Cardiohelp
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek regionálního rozvoje

9/1 - Informace o stavu realizace projektů z EU a dalších externích zdrojů
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/2 - Dohoda o ukončení partnerské smlouvy č. 03078/2021/EP.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/3 - Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu "Obnova techniky na Jesenické magistrále"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/4 - Návrh na ukončení přípravy a financování projektu „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/5 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu "Regionální poradenské centrum SK-CZ"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/6 - Zahájení přípravy projektů z oblasti školství pro Integrovaný regionální operační program 21+
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/7 - Návrh na zahájení přípravy projektu Chráněné bydlení Okrajová
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/8 - Návrh na schválení účasti, zahájení přípravy a profinancování a kofinancování aktivit projektu spolufinancovaného z Interreg Central Europe“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/9 - Návrh na ukončení přípravy projektu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice (IVC) - výjezdová základna ZZS MSK.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/10 - Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory a dohod o partnerství s finančním příspěvkem v rámci integrovaného projektu LIFE "COALA"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/11 - Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/12 - Návrh na přípravu, předložení a profinancování projektu technické pomoci „Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV“ v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/13 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/14 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/15 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 - II. výzva"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/16 - Rozpočet Fondu finančních zdrojů JESSICA a projednání žádosti o uzavření úvěrových smluv
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/17 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ – 4. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/18 - Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/19 - Návrh na poskytnutí dotací v programu "Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/20 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020" a na provedení úprav v rámci dotačního programu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/22 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/23 - Změny podmínek individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/24 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/25 - Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/26 - Návrh na změny v projektu se součtem dotací nad 200 tis. Kč v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/27 - Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


10. Úsek financí, investic a majetku

10/1 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2021
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/2 - Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2022 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2022
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/3 - Rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2022 a Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023 - 2025
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/4 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje u IVC Třinec
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/5 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/7 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/8 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek sociální oblasti

11/1 - Stanovení postupu při pověření služeb obecného hospodářského zájmu v rámci výzvy č. 101 z Integrovaného regionálního operačního programu na oblast - Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/2 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v roce 2022
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/3 - Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/4 - Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/5 - Návrh na úpravu dotací a ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 -MPSVna rok 2021
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/6 - Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb – dodatek č. 5
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/7 - Rozpočet Fondu sociálních služeb
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/8 - Návrh na poskytnutí dotací na provoz Senior Pointů
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/9 - Dodatek č. 6 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/10 - Poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/11 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12. Úsek školství, mládeže a sportu

12/1 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2021
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/2 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti volného času, podpory talentů a soutěží
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/3 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/4 - Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji – TJ/SK
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/5 - Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje působící v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


13. Úsek životního prostředí

13/1 - Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Morávka
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/2 - Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/3 - Dobrovolné dohody na úseku ochrany životního prostředí
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/4 - 17. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


14. Úsek územního plánu

14/1 - Návrh na pořízení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje MSK
Předkládá: Ing. Tomáš Kotyza, MBA, ředitel krajského úřadu


15. Materiály výborů

15/1 - Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2020 až listopad 2021
Předkládá: MUDr. Bc. Ondřej Němeček, předseda výboru pro územní plánování a strategický rozvoj


15/2 - Zpráva o činnosti výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2020 až listopad 2021
Předkládá: Ing. Jiří Carbol, předseda výboru sociálního


15/3 - Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2021
Předkládá: Lukáš Oprchalský, člen zastupitelstva kraje


15/4 - Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí
Předkládá: Mgr. Zuzana Klusová, předsedkyně výboru pro životní prostředí


15/5 - Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky za rok 2021
Předkládá: Ing. Šárka Šimoňáková, člen zastupitelstva kraje


15/6 - Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Předkládá: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., člen zastupitelstva kraje


15/7 - Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za rok 2021
Předkládá: Ing. Vít Slováček, předseda výboru pro národnostní menšiny


15/8 - Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, předseda výboru kontrolního


15/9 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


15/10 - Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Róbert Masarovič, MSc., předseda výboru finančního


15/11 - Zpráva o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období listopad 2020 – listopad 2021
Předkládá: MUDr. Bc. Ondřej Němeček, předseda výboru zdravotní a preventivní péče


15/12 - Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období 2020–2021
Předkládá: Ing. Vladimír Návrat, předseda výboru pro dopravu


15/13 - Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2020 až listopad 2021
Předkládá: RNDr. Michal Pobucký, DiS., předseda výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci
Celkem materiálů: 104

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.