koronaweb
Menu

Materiály ze zasedání zastupitelstva

konaného dne 16. 3. 2022 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 - Volba členů návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Jagello 2000, z.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/2 - Poskytnutí dotací k dofinancování výdajů na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/3 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/4 - Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/5 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/6 - Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/7 - Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice - Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/8 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/9 - Návrh na darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/10 - Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 03873/2019/KH o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/11 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 v odvětví krizového řízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/12 - Dohoda o narovnání Světlá Hora
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/13 - Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města Břidličná
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/14 - Návrh na ukončení partnerských vztahů s Vologodskou oblastí v Ruské federaci
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/15 - Poskytování humanitární pomoci osobám postiženým konfliktem na Ukrajině
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu

5/1 - Návrh na poskytnutí individuální dotace společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., na strategický projekt POHO Park Gabriela – předprojektová příprava
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


5/2 - Návrh na uzavření Společné deklarace o spolupráci na přípravě a realizaci strategického projektu EDEN SILESIA
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


5/3 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Slezské univerzitě v Opavě na projekt EDEN SILESIA – vypracování odborné analytické studie
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


5/4 - Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek kultury a památkové péče

6/1 - Individuální dotace v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/2 - Kulturní akce krajského a nadregionálního významu pro rok 2022
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/3 - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru v roce 2022
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/4 - Dohoda o vypořádání závazků
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/5 - Poskytnutí dotací v rámci titulu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/6 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2022
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/7 - Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/8 - Poskytnutí dotací v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/9 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/10 - Žádosti příjemců dotací v oblasti kultury o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


7. Úsek dopravy

7/1 - Návrh na poskytnutí dotace subjektu Slezský železniční spolek
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/2 - Financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury a návrh na převzetí ručitelského závazku
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/3 - Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na spolufinancování pořízení technických prostředků sloužících ke zvýšení úrovně bezpečnosti
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/4 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/5 - Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci na přípravě a realizaci projektu Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/6 - Informace o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2021
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/7 - Návrh na poskytnutí dotace na realizaci projektu Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/8 - Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Návrh na rozhodnutí o závazku kraje na období 2023 - 2025 k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území okresu Ostrava-město
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/2 - Návrh na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/3 - Žádosti organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/4 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2022“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2022“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/6 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2022“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/7 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Dotačního programu na podporu rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním na rok 2022“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/8 - Žádost Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, o souhlas se zřízením Dětské skupiny a návrh dodatku ke zřizovací listině
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek regionálního rozvoje

9/1 - Návrh na zahájení přípravy projektu „Městečko bezpečí“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/2 - Návrh na poskytnutí dotace a uzavření dotačních smluv s partnery projektu v rámci projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu "Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/4 - Návrh na uzavření partnerské smlouvy v rámci mezinárodního projektu financovaného z programu ERASMUS+
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/5 - Návrh zahájit přípravu a rozhodnout o profinancování a kofinancování projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/6 - Návrh na změnu názvu a na změnu usnesení o profinancování a kofinancování projektu spolufinancovaného z Interreg Central Europe
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/7 - Návrh na zahájení přípravy a schválení profinancování a kofinancování projektů z oblasti kultury
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/8 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje
Předkládá: Mgr. Martin Radvan, LL.M., vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu


9/9 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/10 - Návrh na změnu financování projektu Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/11 - Návrh na poskytnutí návratné finanční pomoci obci Kružberk
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/12 - Návrh Strategie řízení cestovního ruchu 2021-2025
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/13 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/14 - Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/15 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/16 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2022“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/17 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací na předprojektovou přípravu strategických brownfieldů
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/18 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v rámci programu "Podpora stáží žáků a studentů ve firmách 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/19 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/20 - Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/21 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/22 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/23 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/24 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/25 - Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/26 - Návrh na poskytnutí individuální dotace Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/27 - Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/28 - Informace o konání zasedání Shromáždění členů a Výkonné rady spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. a návrh na poskytnutí mimořádného členského příspěvku
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/29 - Žádost mikroregionu Slezská Harta o prodloužení termínu k uzavření smlouvy o individuálním úvěru
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek financí, investic a majetku

10/1 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/2 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/3 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/4 - Nakládání s nesvěřeným majetkem kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/5 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/6 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/7 - Informace o dopadu kroků České národní banky vedoucích k odejmutí licence Sberbank CZ, a.s. na kraj
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek sociální oblasti

11/1 - Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb - dodatek č. 6
Předkládá: Mgr. Aleš Neuwirth, vedoucí odboru sociálních věcí


11/2 - Žádost prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v oblasti sociální
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/3 - Návrh dodatku ke zřizovací listině organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/4 - Dohoda o narovnání v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/5 - Změna č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 - 2023
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/6 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/7 - Návrh na poskytnutí individuálních návratných finančních výpomocí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/8 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/9 - Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci Programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/10 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/11 - Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/12 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/13 - Žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12. Úsek školství, mládeže a sportu

12/1 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/2 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/3 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu v oblasti vrcholového sportu v roce 2022
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/4 - Smlouva o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/5 - Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu v oblasti sportovních akcí v roce 2022
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/6 - Poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/7 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/8 - Olympiáda dětí a mládeže 2025 v Moravskoslezském kraji - kandidatura, Memorandum o vzájemné spolupráci, závazek kraje
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/9 - Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím v odvětví školství na zajištění profinancování evropských projektů
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


13. Úsek životního prostředí

13/1 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/2 - Dotace na monitoring kvality ovzduší
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/3 - Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/4 - Dotace na projekty v oblasti ochrany přírody
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/5 - Situační zpráva o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2020
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


14. Úsek územního plánu

14/1 - Návrh na vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Petr Kajnar,


14/2 - Návrh na vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Petr Kajnar,


15. Materiály výborů

15/1 - Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje
Celkem materiálů: 117

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.