Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.

Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující jejich obsah.

Informace poskytnuté v roce 2019

Informace poskytnuté v roce 2018

Informace poskytnuté v roce 2017

Informace poskytnuté v roce 2016

Informace poskytnuté v roce 2015

Informace poskytnuté v roce 2014

Informace poskytnuté v roce 2013

Informace poskytnuté v roce 2012

Informace poskytnuté v roce 2011

Informace poskytnuté v roce 2010

Informace poskytnuté v roce 2009

Informace poskytnuté v roce 2008

Informace poskytnuté v roce 2007

Informace poskytnuté v roce 2006

frame-scrollup