koronaweb
Menu

Materiály ze zasedání zastupitelstva

konaného dne 17. 6. 2021 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 - Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 - Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 - Volba členů návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/4 - Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/5 - Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 - Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3/2 - Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2020
Předkládá: genmaj. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 - Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 3. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 17. 3. 2021
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/2 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu MSK Stavba MSK 2020
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/3 - Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/4 - Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Strahovice
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/5 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v roce 2021 České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/6 - Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/7 - Návrh odpovědi Radě města Ostravy ve věci vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/8 - Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Mořkov
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/9 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/10 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnuti dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/11 - Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/12 - Návrh na darování majetku vybraným obcím Moravskoslezského kraje a České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/13 - Návrh na darování techniky a ostatního vybavení České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/14 - Žádost o poskytnutí individuální dotace na projekt "Vraťme děti ke sportu"
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/15 - Návrh na poskytnutí dotace Vodní záchranné službě Českého červeného kříže
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu

5/1 - Návrh na schválení kofinancování projektu „Řízení toků energií v rámci energetických komunit“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


5/2 - Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek kultury a památkové péče

6/1 - Žádost subjektu Evolution Brothers s.r.o. o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/2 - Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu, přeschválení tabulky náhradních žadatelů v programu OKP 2021 a změna účelového určení smlouvy
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/3 - Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


7. Úsek dopravy

7/1 - Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/2 - Návrh na neposkytnutí dotace obci Heřmanovice na projekt „Dopravní značení pro záchranu vesnické památkové rezervace devastované tranzitem kamionů“
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/3 - Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/4 - Návrh na poskytnutí dotace subjektu Slezský železniční spolek
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/5 - Zajištění dopravní obslužnosti tratě 321 v úseku linky S1 od 12/2023 do 12/2027
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/6 - Smluvní zajištění poskytování finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Karvinsko ze strany obcí
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/7 - Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „I/56 Ostrava – prodloužená Místecká, III. stavba“
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek zdravotnictví

8/1 - Žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/2 - Dodatek ke zřizovací listině Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace – změna názvu organizace
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/3 - Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/4 - Žádosti Ostravské univerzity o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/5 - Žádost společnosti MAYFAIR, s.r.o., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/6 - Návrh na neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/7 - Pověření zdravotnického zařízení Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s., poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/8 - Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/9 - Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ a návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace Bílovecké nemocnici, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek regionálního rozvoje

9/1 - Schválení dodatečných aktivit v rámci projektu „RESOLVE“ spolufinancovaného z fondu ERDF prostřednictvím programu INTERREG EUROPE
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/2 - Návrh na změnu výše a doby profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/3 - Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku u projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/4 - Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/5 - Informace o změně poměru financování projektů z odvětví zdravotnictví připravovaných v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 6.1 REACT
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/6 - Návrh na schválení zahájení přípravy projektů v sociální oblasti
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/7 - Jmenování odpovědného politika pro místní Agendu 21 a pro projekt „Zdravý Moravskoslezský kraj"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/8 - Návrh na uzavření Dohody o partnerství a zahájení realizace projektu „Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/9 - Návrh na ukončení přípravy projektů financovatelných z OPŽP a IROP
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/10 - Návrh na schválení zahájení přípravy projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/11 - Návrh na profinancování, kofinancování a zmocnění koordinátora v rámci projektu v programu ERASMUS+
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/12 - Návrh na prodloužení doby financování projektů
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/13 - Návrh na zahájení přípravy projektů financovatelných z Operačního programu Spravedlivá transformace
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/14 - Uzavření partnerských a dotačních smluv s partnery projektu OKAP II a zahájení předčasné realizace projektu.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/15 - Informace o realizaci Programu RE:START a Fondu pro spravedlivou transformaci v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/16 - Návrh na úpravu podmínek dotací v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/17 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ – 2. skupina.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/18 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/19 - Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Malenovice
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/20 - Návrh na poskytnutí individuálních dotací Ostravské univerzitě a obci Razová
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/21 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/22 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace" a úprava dofinancování druhých splátek dotací v rámci dotačního programu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/23 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě a dohody o narovnání v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v MSK"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/24 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/25 - Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Národním strojírenským klastrem, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/26 - Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace v dotačním „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/27 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek financí, investic a majetku

10/1 - Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2020
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/2 - Informace o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/3 - Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022 – 2025
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/4 - Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2021
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/5 - Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2020 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžních fondů kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/6 - Nakládání s nemovitým majetkem na letišti
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/7 - Nakládání s majetkem v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/8 - Návrh směny nemovitého majetku s Vysokou školou báňskou -Technickou univerzitou Ostrava
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/9 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/10 - Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a v dalších letech
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/11 - Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví kultury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/12 - Nakládání s nesvěřeným nemovitým majetkem kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/13 - Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek sociální oblasti

11/1 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/2 - Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb - dodatek č. 3
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/3 - Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/4 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/5 - Návrh na změnu data účinnosti zřízení organizace Domov TuTo, příspěvková organizace
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/6 - Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/7 - Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/8 - Dohoda o narovnání v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/9 - Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2020
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12. Úsek školství, mládeže a sportu

12/1 - Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2019/2020
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/2 - Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/3 - Informace o ukončení činnosti a zrušení organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/4 - Návrh na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro Mistrovství světa v ledním hokeji 2024, závazek Moravskoslezského kraje pro roky 2022-2024
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/5 - Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, úprava závazku kraje
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/6 - Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2021
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/7 - Návrh na poskytnutí dotací v oblasti prevence rizikových projevů chování
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/8 - Poskytnutí dotací v dotačním programu v oblasti sportovních akcí
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/9 - Poskytnutí dotací v dotačním programu v oblasti volnočasových aktivit pro mládež
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/10 - Ukončení přípravy zřízení organizace Technologická a podnikatelská akademie, Ostrava, příspěvková organizace a další související změny
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/11 - Poskytnutí dotace na podporu projektu „Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2021/2022“
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/12 - Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


13. Úsek životního prostředí

13/1 - Časový plán Moravskoslezského kraje pro provádění opatření uvedených v programech zlepšování kvality ovzduší
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/2 - Dotace subjektu Eufour PR na podporu třídění využitelných složek z komunálního odpadu v kraji
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


14. Úsek územního plánu

14/1 - Schválení výběru nejvhodnější varianty návrhového koridoru pro bezúvraťovou spojku železničních tratí Přerov – Sedlnice, tj. koridoru DZ27A vymezeného v návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Petr Kajnar, člen rady kraje


14/2 - Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Petr Kajnar, člen rady kraje
Celkem materiálů: 108

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.