Maloplošná zvláště chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území

Seznam a podrobné údaje o maloplošných zvláště chráněných územích v Moravskoslezském kraji, ve kterých je Krajský úřad Moravskoslezského kraje příslušným orgánem ochrany přírody a rovněž zajišťuje péči o ně.

Maloplošná zvláštně chráněná území v mapovém systému

Bukovec mapa

Bukovec

Mokřadní podhorské louky v severovýchodním výběžku Jablunkovské vrchoviny.

Černý důl mapa

Černý důl

Opuštěný důl se třemi patry štol v prostoru břidlicové haldy, zimoviště netopýrů.

Černý les mapa

Černý les u Šilheřovic I.

Stará, nepravidelně prosvětlená bučina v místě zvaném U Trianglu představující ukázku lesních porostů dříve typických pro Slezskou nížinu.

Černý les mapa

Černý les u Šilheřovic II.

Pozůstatek původních podmáčených dubových bučin v lokalitě zvané Komora, doklad vývoje lesních ekosystémů v Ostravské pánvi a Hlučínské pahorkatině.

Dařenec mapa

Dařenec

Dubová bučina tvořící pozůstatek přirozené lesní a bylinné skladby glacifluviálních plošin Hlučínské pahorkatiny.

Dolní Marklovice

Dolní Marklovice

Intenzivně a extenzivně obhospodařované rybníky s rákosinami eutrofních stojatých vod a místy s makrofytní vodní vegetací. Významné rozmnožiště kuňky ohnivé (Bombina bombina).

Domorazské louky mapa

Domorazské louky

Společenstva mokřadních luk s odlišnými svahovými podmínkami pozoruhodné bohatými populacemi zvláště chráněných druhů rostlin.

Džungle mapa

Džungle

Zbytky tvrdého luhu s mohutnými exempláři starých dubů a měkkého vrbo-olšového luhu, refugium obojživelníků a ptactva.

Filipka mapa

Filipka

Původní pastvina s různověkým porostem jalovce obecného.

Heraltický potok mapa

Heraltický potok

Meandrující vodní tok s mrtvými rameny a pravidelně zaplavované mokřadní louky. Lokalita s druhově bohatou faunou obratlovců.

Heřmanický rybník

Heřmanický rybník

Soustava pěti rybníků s rozsáhlými porosty rákosin a přilehlými mokřadními loukami. Významné rozmnožiště čolka velkého (Triturus cristatus) v rámci Moravskoslezského kraje.

Hněvošický háj mapa

Hněvošický háj

Přirozená lipová doubrava s prvky karpatské květeny, refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh.

Hořina mapa

Hořina

Meandrující tok s pestrou vodní faunou a zachovalými břehovými porosty, na přilehlých loukách bohatá populace šafránu Heuffelova.

Hranečník mapa

Hranečník

Rozvolněný porost stárnoucí kmenoviny borovice lesní s několika desítkami hnízd volavky popelavé.

Hraniční meandry Odry mapa

Hraniční meandry Odry

Zachovalý úsek meandrujícího toku řeky Odry na česko-polské hranici od soutoku s Olší po Starý Bohumín v délce cca 7 km, na něj navazující přirozené lužní porosty, stálé i periodické vodní plochy, včetně řady vzácných…

Hukvaldy

Hukvaldy

Historická obora, založená v 16. století u středověkého hradu, je biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého Osmoderma barnabita.

Hůrky mapa

Hůrky

Unikátní různověký smíšený lesní porost s dominantním podílem původního sudetského modřínu

Hvozdnice mapa

Hvozdnice

Meandrující tok místy odkrývající skalní podloží. Druhově pestrá společenstva rybníků, mokřadů a zbytků lužních lesů, refugium mnoha druhů ptáků a obojživelníků.

Jakartovice

Jakartovice

Komplex aluviálních luk s doprovodnou stromovou a keřovou zelení mezi obcemi Jakartovice a Mladecko. Lokalita výskytu modráska bahenního (Maculinea nausithous).

Jilešovice-Děhylov

Jilešovice-Děhylov

Přírodní památka Jilešovice – Děhylov se nachází na aluviálních naplaveninách v katastru obce Dobroslavice mezi Hlučínem a Děhylovem na pravém břehu řeky Opavy.

Kamenárka mapa

Kamenárka

Poslední volně přístupná ukázka bloků tithonských štramberských vápenců zachovaná ve starém lomu. Výskyt některých chráněných druhů rostlin a živočichů vázaných na tento geologický podklad.

Kamenec mapa

Kamenec

Mokřadní biotop v nivě řeky Morávky se sítí tůněk a slatinným jezírkem, na něž navazuje rašeliniště.

Kamenná mapa

Kamenná

Travnaté porosty na kamenitém substrátu jihovýchodního svahu vrchu Kamenná u obce Staříč.

Karlovice - sever mapa

Karlovice - sever

Zachovalá přirozená jedlobučina s autochtonním jesenickým modřínem, hojnou jedlí, vtroušeným klenem a jilmem horským.

Karviná - rybníky

Karviná - rybníky

Lokalita je tvořena částmi hrází rybníků Lipový, Dubový a Olšový s výskytem starých listnatých dřevin. Břehové porosty tvoří lokálně významné refugium páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

Koryto řeky Ostravice mapa

Koryto řeky Ostravice

Skalní výchozy ležící v korytě řeky Ostravice.

Koutské a Zábřežské louky

Koutské a Zábřežské louky

Ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, rozptýlené zeleně a luhů se zbytky mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy, ucelený komplex mokřadních luk, mokřadní ekosystémy s výskytem zvláště…

Královec mapa

Královec

Mokřadní louky a remízy s populacemi ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Krasovský kotel mapa

Krasovský kotel

Druhově bohaté mezofilní a podmáčené louky s výskytem mečíku střechovitého, dochované na náhorní rovině mezi lesy.

Kunčický bludný balvan mapa

Kunčický bludný balvan

Největší bludný balvan v České republice.

Kunov mapa

Kunov

Zbytek lužního lesa na břehu mrtvého ramene řeky Opavy s bohatou populací kapradiny pérovníku pštrosího.

Lávový proud u Meziny mapa

Lávový proud u Meziny

Odkryv Venušiny sopky s dobře vyvinutou sloupcovitou a kulovitou odlučností plagioklastického čediče s hojnými vyrostlicemi olivínu.

Les Na Rozdílné mapa

Les Na Rozdílné

Smíšený porost v jihozápadní části lesního komplexu Rakovec východně od Frenštátu pod Radhoštěm.

Liptáňský bludný balvan mapa

Liptáňský bludný balvan

Bludný balvan na levém břehu Liptaňského potoka.

Meandry Lučiny mapa

Meandry Lučiny

Přirozeně meandrující tok s navazujícími mokřady a lužními porosty, biotop řady chráněných druhů živočichů.

Mokřad u Rondelu

Mokřad u Rondelu

Území s mokřadními společenstvy vázanými na různorodé vodní plochy od malých periodických tůní po rozsáhlejší zbytky rybníků se stálou vodní hladinou. Významná lokalita výskytu čolka velkého a dalších obojžívelníků.

Mokřiny u Krahulčí mapa

Mokřiny u Krahulčí

Bohatá populace kriticky ohroženého druhu starčku bahenního v mokřadech Trusovického potoka.

Moravice mapa

Moravice

Přírodní park Moravice je se svými 14 250 hektary největším chráněným územím na Opavsku. Z celkové plochy tvoří zemědělský půdní fond 5 020 hektarů, lesní půdní fond 7 415 hektarů a zbytek připadá na další uživatele.…

Na Čermence mapa

Na Čermence

Ostrůvky přirozeně se obnovujících květnatých bučin s bohatým bylinným patrem, hnízdiště mnoha vzácných druhů ptáků.

Niva Moravice mapa

Niva Moravice

Niva meandrující řeky je hnízdištěm ptáků a jejich útočištěm na hlavní středoevropské tahové cestě.

Niva Morávky

Niva Morávky

Přírodní památka Niva Morávky chrání úsek alpínského toku se štěrkovými náplavy a jejich charakteristickými společenstvy a doprovodnými jasanovo-olšovými lužními lesy a dubohabřinami.

Niva Olše-Věřňovice

Niva Olše-Věřňovice

Tři staré liniové stromové porosty, většinou fragmenty hrází zaniklých historických rybníků. Významná lokalita výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) v rámci Moravskoslezského kraje.

Těchanovice mapa

Nové Těchanovice

Zachovalý porost smíšených suťových lesů ponechaný přirozenému vývoji.

Novodvorský močál

Novodvorský močál

Mokřadní biotop na jihovýchodním okraji lesního komplexu v nivě řeky Morávky.

Oblík u Dívčího Hradu mapa

Oblík u Dívčího Hradu

Paleontologická lokalita karbonu s nálezem tzv. uhelného vápence s fosilizovanými pozůstatky ramenonožců, hlavonožců, mlžů a trilobitů.

Osoblažský výběžek

Osoblažský výběžek

Lokalita se nachází v Osoblažském výběžku jižně od obce Slezské Pavlovice. Předmětem ochrany je kuňka ohnivá (Bombina bombina).

Otická sopka mapa

Otická sopka

Pozůstatek sopky z období spodního miocénu, výchoz čedičové horniny odkryt v lomu pod vrcholem.

Palkovické hůrky mapa

Palkovické hůrky

Komplex starých smíšených převážně bukových porostů.

Paskov

Paskov

Zámecký park se starými solitérními listnatými stromy, obehnaný kamennou zdí bez přirozených rostlinných společenstev. Významná lokalita výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

Pikritové mandlovce u Kojetína mapa

Pikritové mandlovce u Kojetína

Bývalý lom s odkryvem tělesa podmořského výlevu těšínských láv mandlovcovitého typu.

Plenisko mapa

Plenisko

Přirozený pralesovitý porost na jižním svahu Slezských Beskyd pod vrcholem Kyčera, s četnými podmáčenými místy a prameništěm potoka Bystrý.

Pod hájenkou Kyčera mapa

Pod hájenkou Kyčera

Zarůstající rašeliniště a prameniště na okraji lesního komplexu s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Pod hukvaldskou oborou mapa

Pod hukvaldskou oborou

Lužní porost na levém břehu řeky Ondřejnice.

Polštářové lávy ve Straníku mapa

Polštářové lávy ve Straníku

Odkryv výchozu vulkanických hornin těšínitové asociace, těšínity ve formě polštářových láv.

Porubský bludný balvan mapa

Porubský bludný balvan

Bludný balvan na kamenném podstavci v Ostravě-Porubě na Vřesinské ulici.

Prameny Zrzávky mapa

Prameny Zrzávky

Pramenné vývěry zcela odlišného chemismu jen pár metrů od sebe. Jeden obsahuje síran železitý, druhý sirovodík. Třetí, samostatný sirovodíkový pramen, je ve vzdálenosti 300 m.

Profil Morávky mapa

Profil Morávky

Neupravený štěrkonosný tok Morávky s nepravidelným profilem odkrývajícím předkvarterní podloží, vytvořeny skalní prahy a peřeje.

Přemyšov mapa

Přemyšov

Lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím drobných pramenišť, které ve spodní části území přecházejí v mokřady s vodními plochami.

Pustá Rudná mapa

Pustá Rudná

Pestré suchomilné i vlhkomilné louky na úbočí Kamenné hůrky, členěné remízy na kamenitých mezích.

Radim mapa

Radim

Zbytky přirozených starých porostů květnatých bučin s původním jesenickým modřínem.

Razovské tufity mapa

Razovské tufity

Opuštěný lom v tělese tzv. razovského pyroklastického komplexu poskytující již od středověku tufový stavební materiál pro historické budovy v širokém okolí.

Rezavka mapa

Rezavka

Komplex lužního lesa kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka. Stanoviště řady chráněných rostlin a živočichů.

Rohovec mapa

Rohovec

Jehličnatý porost v lesním komplexu na úbočí Slezských Beskyd.

Rovninské balvany mapa

Rovninské balvany

Bludné balvany instalované v parku na výstavišti na Černé louce v Ostravě.

Rybníky mapa

Rybníky

Lesík s mokřadem a zarostlým rybníčkem jihozápadně od Frýdku-Místku.

Rybníky v Trnávce mapa

Rybníky v Trnávce

Území rybníků, mokřadů a přirozeně meandrujícího toku, významný biotop zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Sedlnické sněženky mapa

Sedlnické sněženky

V široké údolní nivě Sedlnice se zachovaly louky a zbytky lužních porostů s bohatou populací sněženky podsněžníku.

Skalka mapa

Skalka

Zbytky přirozené jedlobučiny, místy pralesovitého charakteru, na západním svahu vrchu Skalka.

Skalské rašeliniště mapa

Skalské rašeliniště

Svým charakterem patří lokalita k tzv. odtokovým pramenním rašeliništím. Na jejím území bylo zjištěno 11 výraznějších pramenních vývěrů. Z původně rozsáhlého bezlesí se dnes zachovaly dvě menší rašelinné loučky.

Skučák mapa

Skučák

Území, tvořené vodní plochou rybníka, rákosinami a podmáčenými loukami, součást rybniční soustavy ostravsko-karvinské pánve.

Stará řeka mapa

Stará řeka

Odstavený meandr Lučiny, útočiště mnoha druhů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména obojživelníků.

Staré hliniště mapa

Staré hliniště

Vodní plochy v terasovitě zahloubené jámě opuštěného hliniště, osídlené chráněnými druhy obojživelníků a plazů. Probíhá zde spontánní sukcesní vývoj vegetace.

Stříbrné jezírko mapa

Stříbrné jezírko

Refugium vodní a mokřadní fauny i flóry v bezodtokém jezírku, vzniklém v opuštěném galenitovém dole.

Suchá Dora mapa

Suchá Dora

Přirozené svahové bučiny stáří až 150 let ponechané z větší části přirozenému vývoji.

Svinec mapa

Svinec

Lesíky, remízky a louky s pestrou semixerotermní květenou. Hojný výskyt chráněných rostlin, především orchidejí.

Šilheřovice

Šilheřovice

Přírodně krajinářský park a navazující lipové aleje jsou biotopem silně ohroženého druhu brouka páchníka hnědého (Osmoderma barnabita).

Štěpán mapa

Štěpán

Původní rybník a mokřady s tůněmi v nivě řeky Opavy, obklopené fragmenty lužních lesů jilmových doubrav a mokřadními olšinami.

Travertinová kaskáda mapa

Travertinová kaskáda

Útvar na jihovýchodním úbočí Tichavské hůrky, vzniklý působením pramenného vývěru s vysokým obsahem rozpuštěných minerálních látek.

Turkov mapa

Turkov

Izolované refugium ekosystému lužního lesa v průmyslově mimořádně exponované části Ostravy.

U Leskoveckého chodníka mapa

U Leskoveckého chodníka

Porosty acidofilních bučin přirozeného charakteru, v úzkých údolích potoků částečně zachovaná společenstva jasanových olšin.

Údolí Moravice

Údolí Moravice

Osu území přírodní památky tvoří Bukovinský potok spolu s lesními porosty a plochami bezlesí.

Uhlířský vrch mapa

Uhlířský vrch

Rozsáhlý odkryv na vyhaslé smíšené sopce, pozůstatek lomů na tufy z druhé poloviny 19. století.

Úvalenské louky mapa

Úvalenské louky

Zbytky unikátních slatinných luk v nivě řeky Opavy s bohatou populací břízy tmavé.

Václavovice – pískovna

Václavovice – pískovna

Prostor staré pískovny s tůněmi vzniklými po těžbě písku.

Valach mapa

Valach

Zachovalé přirozené bučiny ve věku 90 – 140 let na strmých západních svazích údolí Moravice.

Váňův kámen mapa

Váňův kámen

Skalisko tvořené krou jurského vápence, jeden z mála přirozených útvarů v okolí Štramberka nenarušených těžbou vápence.

Velké doly mapa

Velké doly

Lesní porost blízký přirozené skladbě smíšených lesů Těšínské pahorkatiny – formace lipových habřin s chráněnými druhy rostlin.

Velký Pavlovický rybník

Velký Pavlovický rybník

Obtokový rybník, napájený vodou Sádeckého potoka, s rozsáhlými porosty rákosu.

Věřňovice mapa

Věřňovice

Téměř přirozený porost lužního lesa na výrazné říční terase, výskyt chráněných rostlin a živočichů.

Vrásový soubor u Klokočůvku mapa

Vrásový soubor u Klokočůvku

Přirozený odkryv skalního defilé provrásněného hradecko-kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu.

Vřesová stráň mapa

Vřesová stráň

Zarůstající rašelinná louka a svahové smilkové pastviny s přilehlým převážně smrkovým lesem jsou biotopem mokřadních druhů živočichů a vzácných ohrožených druhů rostlin.

Žermanický lom mapa

Žermanický lom

Opuštěný, v současnosti zatopený a částečně zazemněný těšínitový lom v blízkosti vodní nádrže Žermanice na řece Lučině.

frame-scrollup