Menu

Materiály ze zasedání zastupitelstva

konaného dne 16. 6. 2022 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 – Volba ověřovatelů zápisu
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 – Volba členů návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/5 – Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3/2 – Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2021
Předkládá: plk. Ing. Radim Kuchař, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu MSK Stavba MSK 2021
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/2 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/3 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/4 – Návrh Memoranda o spolupráci v energetice s Košickým krajem
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/5 – Opatření v souvislosti s řešením migrační vlny z Ukrajiny
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/6 – Návrh na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Služovice, pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Oldřišov a pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů obce Morávka
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/7 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/8 – Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022“
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/9 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV - HZS podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/10 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Horské službě ČR, o.p.s.
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/11 – Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2022 Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/12 – Návrh na darování vybavení a techniky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/13 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Statutárnímu městu Opava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/14 – Velký Mošnov - návrh na uzavření Memoranda o spolupráci
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


5. Úsek průmyslu, energetiky a chytrého regionu

5/1 – Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


5/2 – Návrh na založení subjektu Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek kultury a památkové péče

6/1 – Individuální dotace v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/2 – Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/3 – Žádost spolku Hudební talenty z.s. o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/4 – Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje v Programu obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/5 – Návrh na poskytnutí individuální dotace na obnovu kulturních památek a památek místního významu
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


6/6 – Individuální dotace v odvětví kultury na realizaci projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje


7. Úsek dopravy

7/1 – Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/2 – Návrh na poskytnutí dotace právnické osobě Autoškola Club Česká republika s.r.o. na realizaci aktivit BESIP v Moravskoslezském kraji v roce 2022
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/3 – Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. za účelem úhrady ztráty minulých let a návrh na zvýšení základního kapitálu této společnosti peněžitým vkladem
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/4 – Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci na přípravě a realizaci záměru souboru dopravních staveb „Modernizace ulice Na Karolině“
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/5 – Návrh na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnice II/648 Hlavní třída a silnice II/477 ul. Slezská ve Frýdku-Místku
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


7/6 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek zdravotnictví

8/1 – Návrh na schválení závazku kraje na období 2023 - 2026 k zajištění financování celoživotního vzdělávání všeobecných sester
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/2 – Návrh na schválení závazku kraje na období 2023 - 2026 k zajištění kybernetické bezpečnosti nemocnic zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/3 – Žádost Ostravské univerzity o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/4 – Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


8/5 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek regionálního rozvoje

9/1 – Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektů a zrušení projektu z oblasti kultury
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/2 – Návrh na zahájení přípravy projektu Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/3 – Návrh na zahájení přípravy projektů v rámci Interreg Česko-Polsko 2021-2027
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/4 – Návrh na zahájení přípravy projektu Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/5 – Návrh na profinancování a kofinancování projektu Modernizace výuky informačních technologií III
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/6 – Návrh na změnu doby financování projektu „Obědy do škol V“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/7 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/8 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektu Obnova vozového parku sanitních vozidel ZZS MSK
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/9 – Návrh na zahájení přípravy projektu „Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ v oblasti školství
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/10 – Zahájení přípravy projektu Transformace Zámku Dolní Životice
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/11 – Návrh na ukončení přípravy projektů týkajících se rekonstrukce silnic pro období IROP 2014 - 2020
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/12 – Žádost o prominutí smluvní pokuty společnosti EKOBAU INVEST a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/13 – Změna kofinancování a profinancování projektů OPŽP
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/14 – Návrh na změny v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva a 4. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/15 – Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/16 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Úprava lyžařských běžeckých tras“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/17 – Návrh na neposkytnutí individuální dotace v odvětví regionálního rozvoje
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/18 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/19 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám a na provedení úprav v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/20 – Návrh na poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě na projekt "Kampus OU - Černá louka II."
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/21 – Návrh na poskytnutí individuální dotace obci Prostřední Bečva
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/22 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/23 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru v krajském kole soutěže „Vesnice roku 2022“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/24 – Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu s Moravskoslezským inovačním centrem Ostrava, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/25 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací na obnovu komunikací po kůrovcové těžbě
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/26 – Návrh na poskytnutí mimořádného členského příspěvku spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/27 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2022 – 2023
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/28 – Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/29 – Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování projektů v sociální oblasti v rámci OPZ+
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/30 – Návrh na poskytnutí dotací kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/31 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace a dohody o narovnání v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/32 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/33 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/34 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci "Programů na podporu přípravy projektové dokumentace"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/35 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci "Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022"
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


9/36 – Návrh na darování majetku pořízeného v rámci projektu „CHEMON“
Předkládá: Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek financí, investic a majetku

10/1 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví zdravotnictví
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/2 – Návrh na změny v právu hospodaření, návrhy dodatků zřizovacích listin
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/3 – Informace o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/4 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2022
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/5 – Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2021
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/6 – Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2021 a návrh na přidělení finančních prostředků do peněžního fondu kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/7 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/8 – Návrhy na uzavření dodatků k darovacím smlouvám s VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/9 – Nakládání s nesvěřeným nemovitým majetkem
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/10 – Návrh nákupu pozemků v zóně R2 (Velký Mošnov)
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/11 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/12 – Návrhy převodů nemovitého majetku s městem Hlučín
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/13 – Nakládání s nemovitým majetkem na letišti
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/14 – Návrh na změnu výkupních cen u staveb „Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa“
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/15 – Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a v dalších letech
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


10/16 – Nakládání s nemovitým majetkem v odvětví školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


11. Úsek sociální oblasti

11/1 – Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v oblasti sociální
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/2 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/3 – Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v odvětví sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/4 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/5 – Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2021
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/6 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací působících v oblasti sociální
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/7 – Aktualizace Krajské sítě sociálních služeb – dodatek č. 7
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/8 – Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti sociálních věcí
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/9 – Členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/10 – Poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


11/11 – Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro centra duševního zdraví a multidisciplinární tým v Moravskoslezském kraji v roce 2022
Předkládá: Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12. Úsek školství, mládeže a sportu

12/1 – Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2020/2021
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/2 – Návrh na poskytnutí dotací v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/3 – Žádosti o poskytnutí finanční podpory v oblasti soutěží a uzavření dodatku ke smlouvě
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/4 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, žádosti o dodatek
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/5 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2022
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/6 – Závazek kraje na zajištění licencí Microsoft v odvětví školství do roku 2025
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/7 – Návratné finanční výpomoci v odvětví školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/8 – Poskytnutí dotace na projekt Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2022/2023
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/9 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu, významné akce kraje v oblasti volného času a nevyhovění žádosti
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/10 – Návrh založení subjektu Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s.
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/11 – Plán rozvoje sportu v MSK 2019-2025 – schválení přehledu investičních akcí
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12/12 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


13. Úsek životního prostředí

13/1 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce - 2. výzva“
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/2 – Financování dotačního programu „Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ pro rok 2022
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/3 – Dotace Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na identifikaci vlivu zóny Hrabová na pachovou zátěž
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


13/4 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2022
Předkládá: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA,


14. Úsek územního plánu

14/1 – Návrh na pořízení Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Petr Kajnar,


14/2 – Návrh na vydání Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Petr Kajnar,


15. Materiály výborů

15/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


15/2 – Informace o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Ivan Strachoň, předseda výboru kontrolního
Celkem materiálů: 123

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.