Menu

Materiály ze zasedání zastupitelstva

konaného dne 13. 12. 2018 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 – Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 – Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/5 – Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 – Návrh změn v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/2 – Informace o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/3 – Informace o peticích adresovaných orgánům kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/4 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektů realizovaných z dotací poskytnutých České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/5 – Informace o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 9. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 13. 9. 2018
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/6 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/7 – Návrh na darování majetku kraje vybraným obcím, Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje a Ministerstvu obrany
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/8 – Návrh darování hlásičů požáru a detektorů oxidu uhelnatého
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/9 – Průmyslová zóna Nad Barborou - informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 – Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 na obnovu kulturních památek, dodatek smlouvy
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/2 – Poskytnutí dotací na kulturní akce krajského a nadregionálního významu 2019
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/3 – Návrh na pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na žádost oprávněného investora SŽDC,s.o.
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/4 – Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/5 – Návrh na pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje MSK včetně návrhu jejího obsahu
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/6 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji v roce 2019
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/7 – Návrh na neposkytnutí dotace subjektům: PIERRO FORTE, z.s., Evolution Brothers s.r.o., Akcičky smích. radost. odpočinek., z.s. Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem: Cirkus trochu jinak, z.s.
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/8 – Prodloužení doby profinancování a kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/9 – Návrh na schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/10 – Prodloužení doby a změna částky na profinancování a kofinancování projektu „Toulky údolím Olše“, změna splatnosti poskytnuté návratné finanční výpomoci
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/11 – Návrh na poskytnutí dotací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 – Návrh na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/2 – Návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ev. č. 03283/2018/DSH o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se společností Koordinátor ODIS s.r.o.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/3 – Návrh na změnu obsahu Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou pro oblast Frýdecko-Místecko
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/4 – Návrh na uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/5 – Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou na trati 313 Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem v Moravskoslezském kraji od prosince 2019
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/6 – Informace o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/7 – Návrh na neposkytnutí dotace obci Ropice na studii proveditelnosti možného úsekového měření v obci
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/8 – Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Bílovec
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/9 – Dodatek ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/10 – Poskytnutí dotace na realizaci projektu Šíření dopravních informací prostřednictvím RDS-TMC
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/11 – Návrh na snížení základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. za účelem úhrady ztráty minulých let a návrh na zvýšení základního kapitálu této společnosti peněžitým vkladem a zároveň nepeněžitým vkladem nemovitého majetku
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/12 – Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. na rok 2019 na zajištění hasičské záchranné služby letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/13 – Návrh na poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 pro organizaci a realizaci programu aktivní bezpečnosti na pozemních komunikacích „BESIP“ v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/14 – Návrh darovat speciální požární vozidlo společnosti Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/15 – Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti pro území Moravskoslezského kraje na období 2018 a další období
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/16 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/17 – Bílá kniha 2019 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje - aktualizace prosinec 2018
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/18 – Záměr rozšíření hasičského záchranného sboru společnosti Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 – Návrh Rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2020 - 2022
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/2 – Návrh na uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/3 – Rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2019 a rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2019
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/4 – Poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/5 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2018
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/6 – Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti školství
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/7 – Návrh na nákup pozemku v k. ú. Odry od Státního pozemkového úřadu
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/8 – Návrh uzavření memoranda o vzájemné spolupráci při obnově a využití kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/9 – Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu "saly terreny"
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/10 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/11 – Návrh na schválení přípravy, profinancování a kofinancování u projektů z oblasti silniční infastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/12 – Projekty energetických úspor spolufinacovaných z OPŽP, návrh na schválení přípravy, schválení kofinancování a profinancování, ukončení přípravy, návrh rozpočtového opatření
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/13 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů, dodatek č. 1 k darovací smlouvě, k. ú. Fulnek (Knurrův dům)
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/14 – Návrh na úpravu hospodaření s majetkem kraje v Bruntále a úprava zřizovacích listin příspěvkových organizací
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek zdravotnictví

8/1 – Informace o činnosti Pracovní skupiny pro doplnění analýzy optimalizace struktury poskytované lůžkové zdravotní péče v Moravskoslezském kraji, a informace o průběhu optimalizace poskytované zdravotní péče
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/2 – Návrh na kofinancování a poskytnutí návratné finanční výpomoci Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o., v rámci projektu IROP „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/3 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/4 – Návrh na neposkytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 – Návrh na odsouhlasení realizace projektu „Nákup bytů pro chráněné bydlení“ z vlastních zdrojů kraje
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/2 – Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvě o partnerství a zpracování osobních údajů a o poskytnutí dotace v rámci výzvy č. 30_18_008 v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/3 – Informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/4 – Ukončení přípravy projektu Výměna pozitivních zkušeností
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/5 – Návrh na schválení zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předčasné zahájení realizace a ukončení přípravy projektů v odvětví cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/6 – Návrh na navýšení dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje při realizaci projektu "Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/7 – Návrh na zahájení přípravy projektů v oblasti sociálních věcí.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/8 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2018“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/9 – Návrh na poskytnutí individuálních dotací v odvětví cestovního ruchu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/10 – Návrh na poskytnutí individuální dotace subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/11 – Návrh na zahájení přípravy a profinancování a kofinancování projektu "Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji".
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/12 – Návrh na vstup Moravskoslezského kraje do nově vznikajícího spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/13 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/14 – Informace o změně implementační struktury programu RE:START
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/15 – Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektů a ukončení přípravy projektu spolufinancovaných z Evropské unie
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/16 – Finanční nástroj JESSICA
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/17 – Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu "Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/18 – Informace o stavu projektů „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu a rozhodnutí je jejich realizaci
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/19 – Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/20 – Návrh na úpravu podmínek dotace poskytnuté společnosti TATRA TRUCKS a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/21 – Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního „Programu na podporu financování akcí s podporou EU“ – 3. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/22 – Návrh na zahájení přípravy projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/23 – Návrh na změnu výše profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/24 – Návrh na zahájení realizace projektu „CLAIRO“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/25 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování, kofinancování a uzavření dohody o spolupráci partnerů projektu "Vzdelaní ľudia ako základ pre moderné a kvalitné sociálne služby"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/26 – Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/27 – Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci s obcí Petrovice u Karviné v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/28 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s VŠB-TU Ostrava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“ pro roky 2018-2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/2 – Rozhodnutí o dotacích v rámci dotačního programu „Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku“ pro roky 2018-2020
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/3 – Zapojení finančních prostředků ve formě přídělu a návrh rozpočtu Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/4 – Návrh na neposkytnutí dotace na provozovnu Krematoria zvířat Ostrava
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/5 – Dotace na publikaci Poznej Novojičínsko
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/6 – 14. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


11. Úsek školství a sportu

11/1 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2018
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/2 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje působících v oblasti školství
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/3 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků v rámci programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2019 – TJ/SK
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/4 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků církevní organizaci Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České, Odry a poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci kraje
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/5 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a volného času
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/6 – Plán rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019-2025
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/7 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/8 – Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/9 – Žádosti o finanční podporu v oblasti sportu a volného času
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12. Úsek sociální oblasti

12/1 – Změna termínu realizace projektu "Komunitní centrum - VŠICHNI SPOLU"
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/2 – Návrh na změny vybraných ukazatelů u sociálních služeb v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence“
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/3 – Návrh na úpravu výše účelových dotací a na změny vybraných ukazatelů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2018
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/4 – Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/5 – Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na projekt Rodinné pasy Moravskoslezského kraje na rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/6 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/7 – Dodatek č. 9 ke Krajské síti sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/8 – Žádosti příjemců dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/9 – Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů v MSK na rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/10 – Návrh změny Statutu Fondu sociálních služeb a návrh rozpočtu Fondu sociálních služeb na rok 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/11 – Návrh na poskytnutí účelových investičních dotací v odvětví sociálních věcí včetně poskytnutí návratné finanční výpomoci
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


12/12 – Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2019
Předkládá: Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje


13. Materiály výborů

13/1 – Zpráva o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Předkládá: PhDr.Mgr. Jaromír Radkovský, člen zastupitelstva kraje


13/2 – Zpráva o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport 2018
Předkládá: Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje


13/3 – Zpráva o činnosti výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje za období leden 2018 - listopad 2018
Předkládá: Ing. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje


13/4 – Zpráva o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za období leden až listopad 2018
Předkládá: Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje


13/5 – Zpráva o činnosti Výboru kontrolního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Předkládá: Miroslav Novák, předseda výboru kontrolního


13/6 – Zpráva o činnosti výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje za období listopad 2017 - říjen 2018
Předkládá: Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje


13/7 – Zpráva o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2017 až listopad 2018
Předkládá: Ing. Martin Zuštík, člen zastupitelstva kraje


13/8 – Zpráva o činnosti Výboru sociálního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2017 až listopad 2018
Předkládá: Mgr. Martina Nováková, členka zastupitelstva kraje


13/9 – Zpráva o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje za období listopad 2017 až listopad 2018
Předkládá: Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje


13/10 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


13/11 – Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu a chytrý region Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v roce 2018
Předkládá: Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje


13/12 – Zpráva o činnosti výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období únor 2018 – listopad 2018
Předkládá: Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje


13/13 – Zpráva o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2017 – listopad 2018
Předkládá: MSc. Róbert Masarovič, člen zastupitelstva kraje
Celkem materiálů: 130

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.