Menu

Materiály ze zasedání zastupitelstva

konaného dne 15. 6. 2017 v 9:00 hodin v zasedací síni č. C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 2771/117

1. Zahájení

2. Organizační záležitosti

2/1 – Volba návrhové komise
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/2 – Volba ověřovatelů zápisu ze zasedání
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/3 – Ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/4 – Schválení programu zasedání zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


2/5 – Informace o činnosti rady kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3. Materiály s účastí přizvaných osob

3/1 – Informace zástupce společnosti Moody's Investors Service EMEA Limited o výsledku přehodnocení ratingu Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3/2 – Zpráva o stavu požární ochrany v kraji za rok 2016
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


3/3 – Návrh personální změny v orgánu krajské obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


3/4 – Návrhy na zvolení přísedících Krajského soudu v Ostravě a vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4. Úsek strategického rozvoje kraje, zahraničních vztahů a bezpečnosti

4/1 – Návrh na ukončení členství Moravskoslezského kraje v ACCESS EU! - EEIG
Předkládá: Mgr. Klára Janoušková, M.A., vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje


4/2 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/3 – Návrh na uzavření dodatku memoranda o výstavbě integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov a návrh na poskytnutí investiční účelové dotace městu Jablunkov na výstavbu integrovaného výjezdového centra
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/4 – Návrh na darování techniky a materiálu v majetku kraje Krajskému vojenskému velitelství Ostrava
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/5 – Souhlas s dalším nakládáním s dříve darovanými movitými věcmi Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/6 – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje s uloženým termínem do 30. 5. 2017
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/7 – Návrh na změnu Jednacího řádu zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/8 – Návrh na poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví krizového řízení v roce 2017
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/9 – Průmyslová zóna Nad Barborou – informace o pokračující přípravě
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/10 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/11 – Koncepce komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2017 - 2020
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


4/12 – Návrh na prodloužení termínu realizace projektu na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


5. Úsek kultury a památkové péče

5/1 – Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/2 – Návrh na změny usnesení o poskytnutí dotací v oblasti kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/3 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v odvětví kultury
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2017
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


5/5 – Návrh na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“, „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ a „Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy“
Předkládá: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje


6. Úsek chytrého regionu, dopravy a silničního hospodářství

6/1 – Návrh na neposkytnutí dotace obci Dolní Lomná na pořízení malotraktoru pro komunální účely
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/2 – Návrh aktualizace přílohy č. 1 ke zřizovací listině organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/3 – Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s financováním závazku veřejné služby v letecké dopravě
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/4 – Návrh na poskytnutí investiční dotace obci Trojanovice na opravu Knížecí cesty Ráztoka - Pustevny
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/5 – Návrh na uzavření Dohody o zrušení závazků, zániku předkupního práva a vypořádání nároků se společnostmi HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o. a Multimodální Cargo MOŠNOV s.r.o.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/6 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci vybraných záměrů v integrované dopravě obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/7 – Informace o postupu přípravy výběrového řízení na autobusové dopravce a návrh na uzavření „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/8 – Návrh na schválení finančního závazku pro připravovaná výběrová řízení na autobusové dopravce v předmětných oblastech Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/9 – Návrh na nabytí a převod nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/10 – Návrh na volbu člena představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s.
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


6/11 – Informace o stavu stavby Prodloužená Rudná
Předkládá: Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje


7. Úsek financí, investic a majetku

7/1 – Souhrnná informace o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/2 – Poskytnutí dotace Slezské univerzitě v Opavě
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/3 – Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Domova pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/4 – Informace o úpravách rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 a o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 4. 2017
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/5 – Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2016
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/6 – Návrh na zřízení Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/7 – Účetní závěrka Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2016
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/8 – Návrh na schválení zahájení přípravy muzejních projektů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/9 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství – návrhy prodeje dražbou
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/10 – Informace o aktuálním stavu přípravy projektů energetických úspor, návrh na schválení přípravy, ukončení přípravy, vyčlenění projektů, kofinancování a profinancování, zahájení realizace samostatných projektů a návrh rozpočtového opatření pro zajištění financování přípravy
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/11 – Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/12 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy převodů a návrhy na zrušení předkupního práva
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/13 – Návrh na úpravu Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/14 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví sociálních věcí - návrh na nabytí pozemků v Odrách
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/15 – Návrh na nabytí pozemků v k. ú. Dubina u Ostravy a k. ú. Nová Bělá v souvislosti se stavbou Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/16 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy nabýt darem a koupí nemovitý majetek
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/17 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví školství - návrhy převodů
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/18 – Návrh změn usnesení orgánů kraje v souvislosti s přípravou projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa“
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


7/19 – Nakládání s nemovitým majetkem kraje v odvětví dopravy – návrhy na odkoupení pozemků pod již zrealizovanou stavbou Silnice III/4785 přeložka ulice Bílovecké
Předkládá: Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje


8. Úsek zdravotnictví

8/1 – Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/2 – Návrh na poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/3 – Návrh personální změny v představenstvu obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s.
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/4 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2017
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/5 – Žádosti organizací o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci odvětví zdravotnictví
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


8/6 – Návrh na zvýšení závazku na financování lékařské pohotovostní služby v letech 2018 - 2019
Předkládá: MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje


9. Úsek regionálního rozvoje a turistického ruchu, evropských fondů a operačních programů

9/1 – Návrh na poskytnutí individuální dotace statutárnímu městu Opava
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/2 – Převod finančního nástroje JESSICA z Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko na Moravskoslezský kraj
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/3 – Návrh na neposkytnutí individuální dotace Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. a na poskytnutí dotace obci Jindřichov, obci Lhotka a Ostravské univerzitě
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/4 – Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/5 – Návrh na poskytnutí dotace z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/6 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Odry
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/7 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Centrem rodiny BOBEŠ z.s
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/8 – Návrh na poskytnutí peněžitého daru v soutěži „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2017“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/9 – Návrh na neposkytnutí individuální dotace obci Milíkov
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/10 – Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/11 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis. obyvatel“ - 1. skupina
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/12 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2017 v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/13 – Návrh na zahájení přípravy projektu "Geoportál MSK - část dopravní infrastruktura, založení digitální technické mapy MSK"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/14 – Návrh na neposkytnutí dotace společnosti První SKI-SPORT a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/15 – Návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt "Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2017"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/16 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2017
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/17 – Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2017
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/18 – Změny v obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/19 – Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s Dolní oblastí VÍTKOVICE, z.s.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/20 – Návrh na profinancování a kofinancování projektu "Podpora služeb sociální prevence 4"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/21 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a uzavření Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/22 – Návrh na řešení smluvní pokuty vystavené vůči společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/23 – Návrh na zahájení přípravy, profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu Systém pomoci na vyžádání
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/24 – Profinancování, kofinancování a zahájení realizace projektů z oblasti krizového řízení připravovaných do Integrovaného regionálního operačního programu
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/25 – Návrh na zvýšení profinancování a kofinancování projektu Každá história si zaslúži svoj priestor
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/26 – Návrh na prominutí odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně v rámci dotačního programu Podpora turistických oblastí v roce 2015
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/27 – Návrh na profinancování a kofinancování, na zajištění udržitelnosti a na zahájení realizace projektů "Jednotný informační sociální systém pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje" a "Jednotný evidenční sytém sbírek a publikační portál"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/28 – Aktualizace „Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji na léta 2015 – 2020“ a návrh na navýšení základního kapitálu společnosti Moravian-Silesian Tourism s.r.o.
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/29 – Zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, předčasné zahájení projektu "Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK" a ukončení přípravy projektu "Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/30 – Uzavření dotačních smluv s HZS MSK v rámci projektů "Zvyšování připravenosti obyvatel a příslušníků HZS na mimořádné události" a "Speciální výcvik jednotek hasičů pro připravenost zdolávání mimořádných událostí v oblasti chemie"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/31 – Návrh na zahájení přípravy projektu Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci a návrh na profinancování a kofinancování projektů z oblasti elektronizace veřejné správy
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/32 – Setkání zástupců Moravskoslezského kraje s delegací ze Spojených arabských Emirátů "Bolt Event"
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/33 – Návrh na zahájení realizace a změnu profinancování a kofinancování projektů z oblasti školství
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


9/34 – Návrh na schválení spolufinancování a spolupráce s obcemi v rámci 2. výzvy „kotlíkových“ dotací a na schválení dodatků ke smlouvám o spolupráci s obcemi v rámci 1. výzvy „kotlíkových“ dotací
Předkládá: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje


10. Úsek životního prostředí a zemědělství

10/1 – Dotace spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. na pořádání konference ODPADY 21
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/2 – Nemožnost plnění a zánik memoranda uzavřeného se statutárním městem Karviná k umístění „Krajského integrovaného centra využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/3 – 12. aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/4 – Profinancování a kofinancování projektu "Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov"
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/5 – Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji obnovou včelích úlů v roce 2017
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/6 – Podpora včelařských kroužků mládeže v Moravskoslezském kraji v roce 2017
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


10/7 – Změna usnesení zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Drobné vodohospodářské akce" pro roky 2017/2018
Předkládá: Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje


11. Úsek školství a sportu

11/1 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/2 – Žádost o poskytnutí finančních prostředků na projekt Motivační stipendia studentům bakalářských studijních programů
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/3 – Informace o výši prostředků ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v roce 2017
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/4 – Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2015/2016
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/5 – Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací kraje z oblasti školství předložené v souvislosti se změnou názvu a sídla organizace, vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti, doplňkové činnosti a majetku
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/6 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2017"
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/7 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni v Moravskoslezském kraji
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/8 – Žádosti o poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/9 – Návrh na poskytnutí účelových dotací v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblastech volného času dětí a mládeže, celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže pro rok 2017"
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/10 – Žádost příjemce veřejné finanční podpory o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/11 – Sloučení organizací Základní škola, Město Albrechtice, Hašlerova 2, příspěvková organizace a Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


11/12 – Žádost Českého olympijského výboru o podporu projektu OLYMPIJSKÝ PARK OSTRAVA 2018
Předkládá: Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje


12. Úsek sociální oblasti

12/1 – Návrh na přidělení finančních prostředků z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 do Fondu sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/2 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/3 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu podpory činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/4 – Návrh dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací kraje působících v oblasti sociální
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/5 – Dodatek č. 2 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/6 – Návrh na neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku PROFICIO, z. s., IČO 22734147
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/7 – Návrh na neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje pobočnému spolku Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/8 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/9 – Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o.z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/10 – Aktualizace parametrů Nového znění přehledu sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb ke dni 1. 1. 2016
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/11 – Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


12/12 – Další postup při financování sociálních služeb
Předkládá: Jiří Navrátil, náměstek hejtmana kraje


13. Materiály výborů

13/1 – Změny členství ve výborech zastupitelstva kraje
Předkládá: prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje


15. Diskuze

15/1 – Rozpočtový rámec pro spolufinancování mobilní hospicové péče.
Předkládá: JUDr. Josef Babka, předseda politického klubu KSČM
Celkem materiálů: 129

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.